Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Šitavanc, Jan
  Cílem práce je objasnit problematiku tvorby ceny a fenoménu cenové diskriminace v podmínkách nedokonale konkurenčního trhu. Věnuje se segmentaci trhu z mikroekonomického hlediska a důležitosti diferenciace svých produktů ...
 • Expanze ASIO, spol. s.r.o. na Kolumbijský trh 

  Juránek, Oldřich
  Diplomová práce se zaměřuje na vstup na mezinárodní trh společnosti ASIO, spol. s.r.o. působící v odvětví vodohospodářství, na základě důkladné analýzy kolumbijského trhu. Diplomová práce je složena z teoretické platformy, ...
 • Marketingový plán pro MORAVOSTAV Brno, a.s. 

  Kopecká, Lucie
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané ...
 • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

  Kacina, Michal
  Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Jobeková, Renata
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro výrobce obuvi. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová strategie, která má ...
 • Návrh marketingové strategie pro fitcentrum 

  Zezula, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové strategie Fit centra a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například analýzu ...
 • Návrh marketingového mixu nového produktu ve vybraném podniku 

  Pejčevová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu. V teoretické části je definován význam marketingu a marketingového prostředí společnosti. Jsou zde popsány jednotlivé části marketingového mixu. Dále jsou vysvětleny ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Kovář, Jan
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné ...
 • Návrh marketingového plánu provozovny Big One Fitness 

  Rašovská, Aneta
  Bakalářská práce pojednává o problematice marketingu v podmínkách rostoucí konkurence a stále se zvyšujících tlaků na inovační schopnosti podniků, na schopnost rychlé reakce na neustále se měnící požadavky zákazníků, na ...
 • Návrh na zlepšení vztahů se zákazníky internetového obchodu 

  Jansa, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast řízení vztahů se zákazníky v internetovém obchodě pneumatiky.cz. Tento obchod patří do skupiny obchodů patřící společnosti Onio s.r.o. V teoretické části se věnuje marketingu, ...
 • Návrh rozvoje obchodních aktivit společnosti ADALO, s r. o. 

  Mindl, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nového obchodního modelu vybraného podniku působícího v oblasti vývoje informačních systémů a webových aplikací. Na základě teoretických poznatků je v práci zpracována analýza ...
 • Návrh segmentace podniku 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.
 • Návrh strategie vstupu na nové trhy 

  Bláhová, Veronika
  V diplomové práci je představen návrh marketingové strategie vstupu na geograficky nový trh pro společnost Kili, s.r.o., která se zabývá prodejem materiálu pro výrobu nábytku, vybavování interiérů a realizaci staveb. Cílem ...
 • Podnikatelský plán pro založení nutriční poradny 

  Urban, Pavel
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nutriční poradny ve městě Olomouc. V první části jsou vypracována teoretická východiska pro podnikatelský plán a následně se práce věnuje analýzám a ...
 • Studijní text pro předmět Marketing : (bakalářské obory) 

  Kaňovská, Lucie; Schüller, David (CERM, 2015)
  Předkládaný studijní text poskytuje základní přehled problematiky předmětu Marketing, který se u nás na fakultě vyučuje v rámci bakalářských oborů. Jeho cílem je proto jasně vymezit jednotlivá témata tohoto předmětu včetně ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Skřepková, Magda
  Náplní této bakalářské práce je analyzování tržního a marketingového prostředí při rozhodovacím procesu projektu Bytového domu Kopečná 9 a na konci celého procesu rozhodnutí o tom, zda bude projekt realizován. Cílem je ...
 • Zhodnocení a návrh expanze společnosti na zahraniční trhy 

  Plachá, Zuzana
  Diplomová práce zobrazuje zhodnocení firmy a možný postup exportu výrobků na zahraniční trh. Součástí práce jsou také i významné informace, analýzy a řešení, jak tohoto postupu nejlépe využít ve firemní prospěch. Firma se ...