Now showing items 1-4 of 4

 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na tvorbu dvou modelů výškové konstrukce, prutový a deskostěnový. Na těchto modelech je provedena dynamická analýza. Vybraným programem je software RFEM a vymodelovanou výškovou konstrukcí mrakodrap Hearst ...
 • Geodynamická mapa Moravy a okolí 

  Rajnoha, Milan
  Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS ...
 • Posouzení seizmické odolnosti navrhnuté potrubní trasy 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je posúdenie vybranej potrubnej trasy z hľadiska seizmicity. V prvej časti práce podávame prehľad súčasných metód používaných pre seizmickú analýzu v jadrových elektrárňach. V ďalšej časti sa venujeme ...
 • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...