Now showing items 1-6 of 6

 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Historie výroby slitin železa ve slévárně ŽĎAS, a. s. 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje novověkou historii výroby oceli na Ţďársku a historii metalurgicko-strojírenského podniku ŢĎAS, a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část výroby oceli na elektrických ...
 • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

  Trojan, Jiří
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující základní postupy sekundární metalurgie. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Sekundární metalurgie ve slévárnách 

  Klika, Jiří
  Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie. V práci je popsán princip metod a jejich výhody a nevýhody po zavedení ve výrobě, zejména postupy při výrobě oceli. ...
 • Studie zefektivnění přípravy výroby u vybrané technologie 

  Šudoma, Michal
  Práce se zabývá zefektivněním přípravy výroby litin s kuličkovým grafitem (LKG). Litina vytavená v kuplovně je přepracována využitím technologií sekundární metalurgie a chemického ohřevu. Cílem práce je aplikovat známé ...
 • Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli 

  Navrátil, Horymír
  V této bakalářské práci jsou popsány metalurgické pochody při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Je zde popsána oxidační i redukční fáze tavby. Dále jsou popsány základní prvky sekundární metalurgie používané ve ...