Now showing items 1-2 of 2

  • Fraktál v sekvenci DNA 

    Nedvěd, Jiří
    Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...
  • Techniky pro získávání dat v genomice 

    Jaša, Petr
    Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...