Now showing items 1-17 of 17

 • Agregátor bezdrátové senzorické sítě 

  Ptáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá popisem funkce a ovládáním bezdrátového komunikačního obvodu nRF24L01+ a možností jeho využití pro vytvoření lokální senzorické sítě s topologií hvězdy. Dále pak studií funkce senzorické sítě a navržením ...
 • Design And Realisation Of The Wireless Communication Network 

  Ptáček, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with usage of wireless communication circuit nRF24L01 + for the realization of a dedicated wireless network using tree topology. Each wireless unit controls its own base frequency band. The wireless network ...
 • Multimediální podpora vývoje aplikací pro senzorové sítě 

  Martínek, Radim
  Tato bakalářská práce byla psána s cílem podpořit vývoj aplikací vhodných pro použití v senzorových sítích. Poskytuje základní teoretické a praktické informace, které by studentovi mírně znalému oboru informačních technologií, ...
 • Multiplatformní komunikace v přístupových sítích 

  Novotný, Bohumil
  Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu ...
 • Návrh a realizace bezdrátové komunikační sítě 

  Ptáček, Zdeněk
  Práce se zabývá studií existujících druhů bezdrátových sítí, návrhem a realizací jednoúčelové bezdrátové sítě s využitím komunikačního modulu nRF24L01+. Cílem je navržení jednoduché, spolehlivé a multifunkční bezdrátové ...
 • Návrh a realizace technologického demonstrátoru senzorické sítě pro diagnostické účely 

  Venglář, Vojtěch
  Účelem této práce byl návrh a realizace prototypu senzorické sítě s topologií binárního stromu (dle patentu CZ 306855 B6). Součástí realizace bylo zhodnocení funkčnosti tohoto typu sítě. Nejprve byl vypracován přehled ...
 • Optimalizace reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí 

  Cabalová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním optimální reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí. Je zde popsán model decentralizované senzorové sítě a využití tzv. slovníku k reprezentaci naměřených dat. Dále je ...
 • Optimalizace spotřeby uzlů senzorové sítě 

  Frank, Jan
  Tato práce se zabývá měřením a optimalizací spotřeby uzlu senzorové sítě. Navrhuje a porovnává různé metody úspory energie uzlů senzorové sítě, definuje matematický model spotřeby uzlu a implementuje jej do prostředí Matlab. ...
 • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

  Valová, Alena
  Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...
 • Radio Sensor for Monitoring of UMTS Mobile Terminals 

  Kozak, F.; Hudec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  Relatively simple and low-cost radio sensor for monitoring of 3rd generation (3G) UMTS mobile terminals (i.e., phones) has been designed and practically tested. The main purpose of this sensor is to serve as an extending ...
 • Realizace úzkopásmových PLC modemů 

  Kubíček, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění ...
 • Sběr dat z webových serverů v prostředí bezdrátové senzorové sítě 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá realizací sběru dat z webových serverů spuštěných na uzlech sen- zorové sítě. Zaměřuje se na senzorovou síť založenou na standardech IEEE 802.15.4 a 6LoWPAN. Samotná práce je rozdělena na stranu uzlu ...
 • Správa a sběr dat v sítích 802.15.4 ZigBee 

  Kubíček, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje bezdrátové technologii ZigBee a možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi ZigBee standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní ...
 • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

  Štrbíková, Tatiana
  Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...
 • Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti 

  Režný, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti“ se zaměřuje na příjem, zpracování, vizualizaci a export naměřených hodnot z bezdrátové sítě wattmetrů měřících spotřebu elektrických ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Nagy, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových senzorových sítí, konkrétně průmyslového standardu ZigBee. Cílem práce je seznámit se se standardem 802.15.4 a technologií ZigBee, seznámit se s ...
 • Zjišťování topologie bezdrátové senzorové sítě genetickými algoritmy 

  Dalecký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout genetický algoritmus, který bude schopen určit polohu senzorů bezdrátové senzorové sítě na základě síly signálu mezi jednotlivými senzory. Nejprve se práce zabývá teorií genetických ...