Now showing items 1-20 of 142

  • Alternativní software pro řízení specializovaných teplotních komor s uživatelským rozhraním 

    Žlebek, Jan
    Práce se věnuje simulačním termálním komorám, jejich SW a HW a vylepšení SW podle požadavků. Dále je také nastíněna problematika testování, která s prací souvisí. Zde užívané termální komory jsou určeny k provádění simulačních ...
  • Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci 

    Dokoupil, Jan
    Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalaci. Značná pozornost je věnována nejvíce používanému a rozšířenému standardu ...
  • Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku 

    Burian, Tomáš
    Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává ...
  • Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí 

    Chovančíková, Lucie
    Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem ...
  • Bezdrátová IP kamera s Raspberry Pi 

    Sidor, Peter
    Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou prídavného modulu pre Raspeberry Pi a optimalizáciou efektivity napájania celého zariadenia. Taktiež sa zaoberá zrýchlením operačného systému, ktorý bude využívať celé zariadenie. V ...
  • Bezdrátová senzorová síť 

    Ševčík, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií ZigBee a návrhem jed-noduché senzorové sítě na jejím principu. Síť je navrhnuta na menší byt. Jako teplotní čidlo je použito teploměru DS1631. Komunikaci koordinátoru ...
  • Bezdrátové snímače pro inteligentní budovy 

    Hradecký, Martin
    Tato práce se zabývá senzory a jejich principy, se kterými se můžeme setkat v prostředí inteligentních budov. Dále po jakých bezdrátových komunikačních technologií lze komunikovat v těchto budovách. Hlavním úkolem této ...
  • Bezdrátové startovací bloky 

    Venkrbec, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému, který bude schopný detekovat průběh startu sportovce. Vhodným výběrem senzoru, pro detekování startovní reakce sportovce, a bezdrátového modulu, pro přenos získané ...
  • Bezdrátový přenos snímačů neelektrických veličin k iontmetru 

    Kadlček, Václav
    Práce se zabývá návrhem meteostanice s bezdrátovým přenosem k měřicímu systému vzdušných iontů - iontmetru. Nejprve jsou popsány meteorologické jevy nejvíce ovlivňující koncentraci vzdušných iontů v atmosféře a následně ...
  • Bezkontaktní měření otáček ventilátoru 

    Pokorný, Aleš
    Cílem této práce je návrh měřiče otáček sloužícího k bezkontaktnímu měření otáček ventilátorů. Měření je založeno na optické metodě příjmu odraženého laserového paprsku. Následně je pomocí mikroprocesoru provedeno měření ...
  • Bezpečnost biometrických systémů 

    Lodrová, Dana
    Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
  • Biometrické testování živosti - mechanické vlastnosti 

    Zaklová, Kateřina
    Práce je zaměřena na mechanické metody testování živosti u otisků prstů. Teoretická část popisuje biometrické systémy, měření jejich spolehlivosti, druhy senzorů a některé z metod pro určování živosti. Pro tuto práci byly ...
  • Brána inteligentní domácnosti 

    Čechmánek, Martin
    V současné době jsou v oblasti inteligentního řízení domácnosti kladeny požadavky na miniaturizaci, zabezpečení a pokročilou logiku řídicích členů. Výzvou je také způsob sběru dat z koncových členů a jejich zpracování, ...
  • Centrála pro dálkové měření teploty 

    Novák, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a senzorů teploty s cílem navrhnout a implementovat systém sestávající z hlavního řídícího modulu a několika senzorových modulů tak, aby pracoval v ...
  • Demonstrační aplikace pro zpracování otisku prstu 

    Malinka, František
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude názorně a srozumitelně demonstrovat jednotlivé fáze zpracování otisku prstu. Program je implementován v jazyce C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt pro ...
  • Detekce hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích 

    Bocek, Jan
    V teoretické části diplomové práce je popsáno několik známých algoritmů a nový přístup k detekci hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích. Nový algoritmus BRB byl inspirován nedostatky předešlých algoritmů a jeho ...
  • Detekce překážek 

    Hradiský, Marek
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a popisom realizácie snímania obrazu pomocou minipočítača Raspberry PI a moţnosťou detekcie objektu v obraze. V práci je popísaný minipočítač Raspberry PI ako aj snímanie obrazu modulom ...
  • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

    Obšitník, Michal
    Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
  • Digitální teploměr s rozsahem od 0 do 50 stupňů C 

    Horváthová, Ľubica
    Táto bakalárska práca sa zaoberá všeobecným rozdelením teplotných senzorov a výberom konkrétneho senzoru, vhodného pre naše použitie. V práci je popísaná bloková schéma zapojenia digitálneho teplomeru, tak isto ako konkrétny ...
  • Domácí automatizace se senzory třetích stran 

    Macháč, Matej
    Cieľom tejto práce je zhodnotiť možnosti integrácie bezdrôtových zariadení pre domácu automatizáciu do systému BeeeOn vyvíjanom na Fakulte informačných technológii v Brne. Táto práca sa tiež zaoberá popisom USB modulov ...