Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza separovaných složek komunálních odpadů ve vztahu k oběhovému hospodářství 

  Plánková, Tereza
  Bakalářská práce rozebírá současný stav odpadového hospodářství a představuje legislativu týkající se aktuálního stavu a změn v nakládání s odpadem. Zákaz skládkování dále využitelného odpadu od roku 2024 a vytyčené ...
 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...
 • Detekce lidské postavy v obrazové scéně 

  Šmirg, Ondřej
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části separační a diagnostické. Separační část je založena na statistickém modelu využívající barvy každého pixelu k určení, zda se jedná o pixel pozadí nebo popředí. V projektu ...
 • Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR 

  Suchomel, Kamil
  Bakalářská práce popisuje produkce odpadů v jednotlivých krajích a jejich investice do odpadového hospodářství. Srovnáním těchto dvou hodnot se vyvodí využití investic. Jsou zde uvedeny také základní informace o Operačním ...
 • Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody 

  Bartoš, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá komplexně manganem. V úvodní části je uveden přehled jeho základních fyzikálních a chemických vlastností. Jednotlivě jsou uvedeny jeho sloučeniny včetně jejich příprav, výrob a použití v praxi. ...
 • Kryogenní technika 

  Zrůst, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií kryogenních teplot, zkapalňování plynů v tomto teplotním intervalu, efektem těchto teplot na materiály a izolací. Úvodem je uvedena stručná historie vývoje tohoto oboru. Následuje ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • Modelování proudění suspenzí 

  Hideghéty, Attila
  Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Optimalizace výroby tlakového odlitku. 

  Vencálek, Jaroslav
  Cílem projektu je optimalizace výroby tlakového odlitku, který slouží jako jedna z částí rukojeti pro kancelářský nábytek. Hlavní důraz byl kladen na operaci omílání sloužící k zaoblení hran dílců, které jsou po odlévání ...
 • Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem 

  Novák, Ondřej
  Tato práce se zabývá aerodynamickou analýzou bezpilotního letounu a následnými úpravami křídla, jeho polohy a přechodu křídlo-trup. Důraz je kladen na charakter odtržení proudění, jeho interakci s dalšími strukturami ...
 • Stanovení účinnosti zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024 

  Duliková, Michaela
  V této diplomové práci je nastíněna problematika recyklace PET lahví ve společnosti PETKA CZ, a.s. Jedná se o italskou technologii AMUT navrženou pro fyzikální recyklaci PET lahví. Je zde především řešena problematika ...
 • Studie rekonstrukce úpravny bazénových vod letního koupaliště Břeclav 

  Urban, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je přehledně představit problematiku komunálního lázeňství, konkrétně úpravu vody pro koupaliště. Následuje návrh rekonstrukce úpravny pro reálný, provozovaný areál letního koupaliště. Práce je ...
 • Studie typových řad sklízecích mlátiček 

  Palík, Milan
  Náplní této bakalářské práce je podat základní informace a vysvětlit funkčnost jednotlivých mechanismů sklízecích mlátiček a porovnat jejich skladbu od různých výrobců. Trh se zemědělskou technikou je velký, a proto bude ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Účinnost chemických reakcí probíhajících na membránovém reaktoru 

  Liman, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na účinnost chemických reakcí probíhajících na membránovém reaktoru neboli kontaktoru. Teoretická část obsahuje základní nahlédnutí do teorií potřebných k pochopení chemicko – fyzikálních dějů ...
 • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

  Fojtíková, Radka
  Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...
 • Zařízení pro magnetické míchání suspenze s feromagnetickými částicemi 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro míchání feromagnetických částic v roztoku pomocí magnetického pole. Vychází z předchozí práce, ve které bylo zařízení zkonstruováno pro jednu mikrozkumavku (jeden vzorek). ...
 • Zpracování fermentačních zbytků z bioplynových stanic 

  Budín, Oto
  Diplomová práce se zabývá odvodňovacími technologiemi fermentačních zbytků (FZ) z bioplynových stanic (BPS) a klade si za cíl navrhnout integraci vybrané technologie do provozu BPS. FZ (neboli digestát), jež jsou vedlejším ...
 • Zvyšování bezpečnosti a výkonnosti navigace dopravních letadel po trati letu 

  Oharek, Aleš
  Diplomová práce se zabývá popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, kapacity a možností navigačních zařízení. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se budoucímu rozvoji ...