Now showing items 1-20 of 27

 • Anorganická analýza produktů mikrovlnné pyrolýzy kalů z čistíren odpadních vod 

  Šintajová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizikových prvkov nachádzajúcich sa v kaloch čistiarní odpadových vôd a problematikou kontaminácie spôsobenej ukladaním kalu do pôd. Extrakcie vzoriek čistiarenských kalov pred aj ...
 • Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie 

  Žvaková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v ...
 • Ekotoxikologické posouzení biouhlu z čistírenského kalu 

  Kotzurová, Iveta
  Náplní této diplomové práce je posouzení ekotoxikologického účinku biouhlu vyrobeného z čistírenských kalů. V případě aplikace biouhlu na zemědělskou půdu může docházet k ovlivnění půdního i vodního ekosystému, proto byly ...
 • Energetické využití čistírenských kalů 

  Tlašek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s finálním zpracováním kalů. Čistírenské kaly jsou nevyhnutelným produktem při čištění odpadních vod. Také je do nich koncentrována většina znečištění. A i díky tomu obsahuje ...
 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Experimentální sušárna čistírenských kalů 

  Širůček, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje tématu solárního sušení čistírenských kalů. První část práce je zaměřena na ucelený přehled kalového hospodářství, kde samotný čistírenský kal vzniká jako nevyhnutelný odpad čistíren odpadních ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Matematický model solárního sušení kalu z čističky odpadních vod 

  Ficza, Ildikó
  Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako ...
 • Metody termického zneškodnění čistírenských kalů 

  Rosendorfová, Lenka
  První část této diplomové práce se zabývá vytvořením přehledu metod termického zneškodnění čistírenských kalů. Čistírenský kal je rizikovým materiálem, který vzniká při procesu čištění odpadních vod. Je v něm silně ...
 • Možnosti separace sloučenin fosforu z čistírenských kalů 

  Iliushchenko, Valeriia
  Bakalářská práce se vztahuje k problematice neobnovitelného přírodního zdroje – fosforu. Fosfor nachází své uplatnění zejména v podobě solí svých kyselin. Využití sloučenin fosforu je velice pestré od pojiv pro žáromateriály ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Návrh potrubního řetězového dopravníku 

  Machala, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou odlišných potrubních řetězových dopravníků pro dopravu pšenice a odpadního kalu. V první části práce je popsán princip funkce a hlavní části tohoto dopravníku. Dále ...
 • Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu 

  Pániková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, ...
 • Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů 

  Elbl, Patrik
  Diplomová práce má za cíl pojednat o zplyňování biologicky rozložitelných odpadů. Teoretická část se zabývá zplyňováním se zaměřením na fáze zplyňování, druhy zplyňovacích reaktorů a polutanty obsažené v generovaném plynu, ...
 • PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION 

  Elsässer, Thomas
  Tato práce o energetickém využití čistírenských kalů obsahuje popis vlastností kalu (hustota, měrná tepelná kapacita a dynamická viskozita). Stěžejní kapitoly jsou věnovány desintegraci kalu pro zvýšení obsahu sušiny po ...
 • Průmyslové kaly jako alternativní paliva v cementárnách 

  Raška, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím průmyslových kalů jakožto příměsi do alternativních paliv v cementářském průmyslu. První část je zaměřená na tuhá alternativní paliva, především čistírenské kaly, jejich zpracování ...
 • Přirozené odvodnění čistírenských kalů malých producentů 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na možnosti a navazující měření spojené s odvodňováním kalů, realizované prostřednictvím technologických mokřadů. Zaměření práce spočívá ve vyhodnocení evapotranspirace mokřadních makrofyt, resp. srovnání ...
 • Spalné teplo čistírenských kalů 

  Mikluš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování kalů z čistíren odpadních vod, cílem je vytvoření vzorce pro výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze zadaného chemického rozboru. Práce je rozdělena do dvou základních ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...