Now showing items 1-7 of 7

 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou 

  Stupavská, Jaroslava
  Cieľom práce je optimálny návrh rodinného domu so zameraním na ekologické hospodárenie s dažďovou a odpadovou vodou v domácnosti. Práca je rozdelená do štyroch častí, prvá časť sa venuje návrhu rodinného domu, druhá opisuje ...
 • Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod se zaměřením na objemově nejvýraznější položku – kalové hospodářství. Odvodňování kalů pomocí kalových polí je stále zavrhováno projektanty zejména ...
 • Řídicí systém pro model technologického procesu 

  Řegucký, Jakub
  Tématem práce jsou systémy a průmyslové řídicí prostředky. Návrh modelu reálného technologického procesu demonstruje čistírna odpadních vod. S pomocí simulátoru dynamických systémů se získá vhodné nastavení pro vybraný ...
 • Shrabovací zařízení dosazovací nádrže 

  Šebela, Michal
  Bakalářská práce obsahuje přehled systémů pro shrabování dna radiální dosazovací nádrže. Dále se zabývá konkrétním konstrukčním řešením shrabovacího zařízení, instalovaného na ÚČOV Ostrava. Cílem této práce je navrhnout ...
 • Svařování korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod 

  Zána, Jiří
  Práce se zabývá svařováním korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod a předkládá návrh dvou nejvhodnějších materiálů, které eliminují základní nevýhody pro ocel v těchto prostředích. V rámci experimentu jsou pro ...
 • Zajištění náhradního způsobu odvodů odpadu obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kvapil, Radek
  V diplomové práci jsou řešeny možné způsoby odvádění a likvidace odpadních vod. Problematika odvádění odpadních vod vzhledem k životnímu prostředí je v posledních letech důkladně sledována a je zde patrná snaha o zlepšení ...