Now showing items 1-20 of 22

 • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

  Klec, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
 • Cena vody ve vybraných obcích České republiky 

  Vázlerová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Ceny vodného a stočného v České republice 

  Rubeš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V bakalářské práci je také ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Hanek, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů EU a jejich využití při rozvoji infrastruktury malé obce. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza současného stavu. ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací budov sportovního střediska 

  Kohutek, Ivo
  Diplomová práce řeší problematiku při rekonstrukci zdravotně technických instalací v budovách sportovního areálu STARS v městě Třinci. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy a distribuce teplé vody. Práce se zabývá ...
 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Posouzení obvyklé ceny věcného břemene na trase vedení splaškové kanalizační sítě 

  Konečná, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou věcných břemen zatěžující nemovitosti v ČR. Cílem diplomové práce je na základě provedeného ocenění stanovit hodnotu věcného břemene a hodnotu rodinného domu zatíženého věcnými ...
 • Provoz a řízení sprchových rekuperačních výmeníků 

  Veselská, Monika
  Diplomová práce se zabývá provozem a řízením rekuperačních sprchových výměníků, získáváním energie z nich a dalším využitím této energie. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první jsou představeny možnosti využití ...
 • Rekonstrukce kanalizace v Brně 

  Folovská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v městské části Brno – střed, mezi ulicemi Roosveltova a Solniční. Vzhledem k umístění stoky v zastavěné oblasti bude rekonstrukce provedena tunelářskou technologií – ...
 • Technický stav kanalizačního potrubí 

  Došek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je definovat poruchy na kanalizačním potrubí z konstrukčního hlediska a u vybraných poruch stanovit jejich mezní hodnoty podle v současné době platných norem v ČR. Na začátku práce je seznámení ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace vybrané obce 

  Ambrož, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na statistické vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Káraný, kde byl vyhodnocován průtok odpadní vody a tlak na síti.
 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace kryté plovárny 

  Hrbáček, Miroslav
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací v kryté plovárně v městě Litomyšl. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé a dešťové vody jako vody provozní. Práce obsahuje návrh ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v multifunkční budově 

  Vaněk, Ondřej
  Bakalářská práce ,,Zdravotně technické a plynovodní instalace v multifunkční budově‘‘ je zpracován ve formě projektové dokumentace zdravotně technických a plynovodních instalací pro provedení stavby dle platných předpisů. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve zdravotnickém zařízení s lékárnou 

  Horáčková, Leona
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na ochranu pitné vody před znečištěním, zejména na ochranu pitné vody před znečištěním zpětným průtokem. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu 

  Talač, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově areálu podniku E S L, a.s., včetně návrhu způsobu využívání dešťové a šedé vody. Teoretická část je vzhledem k odlišným vlastnostem ...
 • Zdravotně technické instalace pekárenských provozů 

  Hruška, Jan
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi pekárenského provozu v Modřicích. Teoretická část řeší výměnu tepla a zpracováním odpadní energie z pekárenských pecí. Práce se dále zabývá návrhem jednotlivých ...