Now showing items 1-20 of 33

 • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
 • Moderní metody zakružování 

  Fišar, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a internetového průzkumu je v práci ...
 • Návrh stroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky 

  Kvapil, Jan
  KVAPIL Jan: Návrh nástroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky Diplomová práce, která je vypracovaná v rámci magisterského studia M-VSR, obsahuje stručný přehled a popis technologie stříhání a ohýbání. V práci je ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Návrh výroby kotvícího prvku solárního kolektoru 

  Svobodová, Helena
  V této diplomové práci je řešen návrh technologie výroby součásti – kotvicího prvku solárního panelu z oceli jakosti 1.0038 (11 375), tloušťky 5 mm. Pro výrobu zadané součásti je zvolena technologie postupového stříhání a ...
 • Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry 

  Kukla, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace výroby vložky do chladiče páry. Součást bude vyrobena z nízkolegované oceli EN 10216-2 10CrMo9-10. Předložená práce obsahuje přehled možných způsobů výroby, kde jako nejvhodnější ...
 • Návrh výroby plechu TV držáku 

  Vodák, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie výroby plechu TV držáku. Díl je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2,5 mm. Jako nejvhodnější materiál byla zvolena konstrukční ocel S235JR s následnou povrchovou úpravou ...
 • Tažení pocínovaného ocelového plechu 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Tažení pocínovaného ocelového plechu. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby zadané součásti - vizitkáře z pocínovaného plechu technologií tažení. Z variantního řešení ...
 • Technologický postup výroby otvíráku lahví 

  Adamiec, Pavel
  ADAMIEC Pavel: Návrh technologického postupu výroby otvíráku lahví . Bakalářská práce. 3.roč. šk.r. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, květen 2009 str.35, obr.24, ...
 • Technologický postup výroby součásti OTVÍRÁK 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo ...
 • Technologičnost konstrukce tvářených součástí 

  Kafuněk, Jan
  Bakalářská práce je tvořena z rešerše a popisu části praktické. Rešerše obsahuje základní informace o procesech stříhání, ohýbání a tažení, na které navazuje popis konstrukčních zásad při návrhu tvářených součástí z plechů. ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Univerzální nástroj pro výrobu držáku 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky ...
 • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

  Laštovica, Petr
  Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...
 • Výroba držáku antény sdruženým nástrojem 

  Lipka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení velkosériové výroby plechové součásti z oceli DC01. Pro výrobu daného dílce byla na základě počáteční rozvahy zvolena metoda sdruženého postupového nástroje kombinujícího stříhání ...
 • Výroba držáku klaksonu 

  Kos, Bohumír
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.30. Na základě literární studie problematiky stříhání, ohýbání a výpočtu byla ...
 • Výroba držáku uhlíku 

  Kratina, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby držáku uhlíku z oceli S235JRG1 (ČSN 11 343), o tloušťce 1,5 mm. V zájmu snížení počátečních nákladů na výrobu držáku bylo rozhodnuto pro výrobu ve sdruženém postupovém nástroji, ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Hájek, Pavel
  Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Šobáň, Pavel
  Kotevní prvek slouží k upevnění sloupů nebo pilířů k betonové patce. Je vyráběn z konstrukční oceli 11 375 ve formě plechu o tloušťce 4 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z jednotlivých variant řešení byla jako nejvhodnější ...
 • Výroba kotvící patky 

  Janda, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kotevní patky určené k upevnění dřevěných trámů způsobem, který zabraňuje přímému styku trámu s podložím. Je vyráběna z ohnutého plechu konstrukční oceli 1.0038 tloušťky 4 mm ...