Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza parametrů jednofázového transformátoru 

  Russ, David
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na princip návrhu transformátorů metodou konečných prvků. Zaměřím se na jednofázové transformátory s malým výkonem. Na zadaných typech transformátorů je proveden kompletní návrh ...
 • Diagnostika vzduchového jističe nn 

  Bartoš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na jističe nízkého napětí. Součástí je uvedena historie vývoje jističů nízkého napětí a jejich základní dělení. Následně jsou popsány štítkové hodnoty vzduchového jističe Siemens a je provedeno ...
 • Jištění vedení proti přetížení a zkratu 

  Konšel, Ladislav
  Tato práce zahrnuje teoretické pojednání o působení elektrického proudu na elektrické vedení v oblasti přetížení a zkratu. Jedná se hlavně o tepelné účinky těchto nadproudů a jejich vliv na vlastnosti vodiče a jeho izolace. ...
 • Návrh provozu sítě 110 kV napájené z transformovny 400/110kV Čebín 

  Kubizňák, Miroslav
  Znalost výkonů, ztrát a napěťových poměrů v jednotlivých prvcích a uzlech elektrizační soustavy je nutná pro řízení provozu a navrhování dalšího rozvoje elektrizační soustavy. V této práci se budeme zabývat výpočtem ...
 • Návrh rozváděčového systému 

  Róža, Štefan
  Práca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky 

  Šoustal, Petr
  Cílem této diplomové práce je popsání ochran pro venkovní vedení v distribučních sítích. Jsou zde popsány požadavky kladené na ochrany a základní členy ochran. Ochrany jsou rozděleny podle jejich ochranných funkcí. U každé ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Simulation Of Three-Phase Short Circuit Condition On A Synchronous Machine 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with three-phase short circuit current of a synchronous machine. Transient phenomena of the machine during short circuit condition are described in the text. Simulations of this fault were carried out in ...
 • Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje 

  Nevrzal, Filip
  V této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další ...
 • Testování nadproudových ochran pomocí testeru TZ03 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je otestovat digitální ochranu 7SA610 od firmy Siemens. Cílem práce je seznámit se s nadproudovou funkcí ochrany a provést její testování pomocí sekundárního testeru TZO3. Tato práce k ...
 • Verifikace výsledků obdržených z nově vyvinutého třífázového numerického modelu sítě 

  Palko, Richard
  Táto bakalárska práca popisuje postup nastavenia numerického modelu a výpočet distribučnej sústavy v novo vyvinutom trojfázovom numerickom modely. Po uskutočnení meraní na fyzikálnom modely sa získané údaje porovnajú a ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Doležal, Marek
  Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení plynového zdroje 70 MW a paroplynového zdroje 58 MW. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV a to Sokolnice a Otrokovice. Výpočet ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Vyčítal, Václav
  Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...