Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

    Vyčítal, Václav
    Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...
  • Zkratový proud synchronního stroje 

    Šebesta, Ondřej
    Práce se zabývá problematikou zkratového proudu synchronního stroje. První část je věnována teoretickému průběhu zkratového proudu synchronního stroje a popisuje, jak se tento přechodný děj ve své době trvání mění a jakými ...