Now showing items 1-20 of 57

 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů 

  Kubeš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou objemových změn vybraných silikátových kompozitů. V první části je představena problematika objemových změn betonu se zaměřením na smršťování, dále jsou představeny dva vybrané modely ...
 • Biologická vyhnívací linka 

  Hurčík, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce nádrže ČOV a vypracováním výkresové dokumentace. Řeší hlavní části nosné konstrukce: základové desky, stěny a stropní desky. Řeší mezní stavy únosnosti a ...
 • Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing 

  Kucharczyková, Barbara; Topolář, Libor; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (Hindawi Publishing Corporation, 2017-01-15)
  The paper deals with an experimental analysis focusing on the utilization of a specific measurement technique for determining the development of shrinkage and for monitoring structural changes in fine-grained cement-based ...
 • Cost-Effective High-Performance Concrete: Experimental Analysis on Shrinkage 

  Kucharczyková, Barbara; Kocáb, Dalibor; Daněk, Petr; Terzijski, Ivailo (MDPI, 2019-08-26)
  This paper focuses on the experimental determination of the shrinkage process in Self-Compacting High-Performance Concrete (SCC HPC) exposed to dry air and autogenous conditions. Special molds with dimensions of 100 mm × ...
 • Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites 

  Kucharczyková, Barbara; Šimonová, Hana; Misák, Petr; Keršner, Zbyněk (EDP Sciences – Web of Conferences, 2017-05-24)
  The paper summarizes results of a pilot study aimed at the evaluation of an experimental investigation focused on determination of the material characteristics development of selected fine-grained cement-based composites ...
 • Early-age behaviour of cement-based self-leveling flooring compounds 

  Kucharczyková, Barbara; Kocáb, Dalibor (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The article deals with the cement-based flooring compounds, especially with the behaviour during the early solidification process. A touch-less laser sensor and a cone-shaped mould were used for the measurement of the ...
 • Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing 

  Kucharczyková, Barbara; Šimonová, Hana; Keršner, Zbyněk; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr; Pőssl, Petr (Elsevier, 2017-06-02)
  The paper deals with the experimental determination of relative length changes development during cement based composite ageing. Special moulds with the dimensions 100 × 60 × 1000 mm were used for the measurements. These ...
 • Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete 

  Kucharczyková, Barbara; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (Hindawi Publishing Corporation, 2017-05-22)
  The paper deals with the experimental determination of shrinkage development during concrete ageing. Three concrete mixtures were made. They differed in the amount of cement in the fresh mixture, 300, 350, and 400kg/m3. ...
 • Experimentální a numerická analýza objemových změn jemnozrnných betonů 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou objemových změn jemnozrnných betonů. Byly provedeny experimenty zaměřené na stanovení objemových změn betonů, kde se měřily jak podélné změny délky, tak ...
 • Experimentální a numerická analýza reologických procesů v průběhu zrání betonu. 

  Zvolánek, Lukáš
  Disertační práce je zaměřena na studium objemových změn konstrukčního betonu zapříčiněných jeho smršťováním a na vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku smršťovacích trhlin. Vlastnímu zpracování disertační práce předcházela ...
 • Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Novotný, Radoslav (ICE Publishing, 2018-06-01)
  Alkali-activated materials, especially when activated by water glass, exhibit substantial drying shrinkage that hinders their broader industrial application. The effect of shrinkage-reducing admixtures (SRA), based on ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Návrh kruhové betonové nádrže 

  Šimek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena ...
 • Návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně 

  Doležal, Tomáš
  Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně. Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65 m + 106 m + 65 m. Byl uvážen vliv stálého zatížení, klimatického ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Nosná železobetonová konstrukce 

  Klajba, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové podzemní konstrukce, která bude zčásti pod stávajícím objektem a z části bude tvořit základ pro novou přístavbu. Konstrukce je navržena jako bílá vana, tedy bez ...