Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace pro generování a ověřování konfigurací síťových zařízení 

  Korček, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a následná implementácia programu na nájdenie bezpečnostných a prevádzkových nedostatkov v sieťových zariadeniach, ako aj ich náprava pomocou generovania opravnej konfigurácie. Z ...
 • Autentizace aktivních prvků v sítích IBNS (Identity-Based Networking Services) 

  Lomnický, Marek
  Cieľom tejto práce je preštudovať a otestovať sieťové riešenie IBNS, ktoré dovoľuje navrhnúť flexibilnú bezpečnostnú politiku založenú na identite a právach užívateľov, nezávislú na fyzických zariadeniach a spojeniach, ...
 • Automatická mitigace DDoS útoku 

  Nagy, Peter
  Cieľom práce je automatizovaná mitigácia DDoS útokov. Táto práca sa zaoberá prehľadom jednotlivých GNU/Linux systémov používaných na konfiguráciu siete. Cieľom je výber platformy, ktorá môže byť vhodne rozšírená za účelom ...
 • Generátor zátěže a kybernetických útoků na platformě FPGA 

  Heriban, Radoslav
  Práca je zameraná na problematiku hardvérovo akcelerovaných DoS útokov. Keďže popularita tohto typu útoku narastá, generátor záťaže kybernetických útokov má za účel slúžiť ako testovací nástroj odolnosti siete. Zvoleným ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Laboratorní úloha seznamující studenty se systémy prevence průniků 

  Bronda, Samuel
  Táto bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť popisuje zabezpečovacie systémy, rôzne druhy útokov a podrobne rozoberá systémy na ochranu počítačovej siete. Praktická časť je zameraná na pracovisko, na ...
 • Měření experimentální sítě PlanetLab 

  Andrašov, Ivan
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré ...
 • Návrh paměti CACHE pro síťové aplikace 

  Soľanka, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou generickej cache pamäte pre široké spektrum sieťových aplikácií. Najprv sú diskutované hlavné aspekty na výkonnosť. V náväznosti na to je navrhnutá architektúra a pamäť ...
 • Návrh softwaru sloužícího k mapování topologie sítě 

  Janura, Dominik
  Táto práca sa zaoberá problematikou mapovania topológie sietí, pričom sieť je zložená z Cisco zariadení. Zahŕňa teoretické poznatky v tejto oblasti a bližšie popisuje možné postupy riešenia tohoto problému. Vysvetľuje ...
 • Posouzení informačního systému organizace AIESEC Slovensko a návrh změn 

  Gajdošová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá informačným systémom organizácie AIESEC Slovensko. Prostredníctvom vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav IS. Na základe výsledkov týchto analýz stavu informačného systému, budú ...
 • Pravděpodobnostní model síťového provozu 

  Bednár, Peter
  Táto práca identifikuje základné druhy prenosu v IP sieťach a opisuje ich hlavné črty. Zaoberá sa základnými sieťovými službami HTTP, VoIP a elektronickej pošty, pričom sa sústreďuje na ich základné pravdepodobnostné modely ...
 • Síťový tester 

  Haško, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho ...
 • Srovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Kukučka, Ivan
  Táto diplomová práca sa zaoberá porovnávaním totálnej náhrady trapéziometakarpálneho kĺbu s hemisférickou jamkou a náhrady toho istého kĺbu s kónickou jamkou. V oboch prípadoch implantátov sa jedná o typy náhrad s duálnou ...
 • Syntéza a verifikace síťové konfigurace 

  Černeková, Alžbeta
  Predmetom diplomovej práce je problematika konfigurovania sieťových zariadení. Rieši otázku ako zjednodušiť určité časti konfigurácie a zároveň eliminovať časté chyby. Predstavuje riešenie nastavovania IP adries na rozhraniach ...