Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza aplikace vysokorychlostní technologie VDSL2 

  Coufal, Tomáš
  Bakalářská práce shrnuje základní parametry vedení, zabývá se technologií VDSL2 a G.fast. Popisuje jejich vlastnosti, profily, masky a také využití vectoringu. Je zde uvedeno srovnání s dalšími využívanými technologiemi. ...
 • Analýza větrání banky 

  Grbál, Jakub
  Diplomová práca obsahuje simuláciu rôznych typov klimatizácií pomocou metódy CFD. Cieľom práce ja navrhnúť najvýhodnejší typ klimatizácie v posudzovanej miestnosti, s ohľadom na rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. ...
 • Architektura chlazeného EGR systému pro benzínové motory 

  Pospíšil, Juraj
  Táto diplomová práca je zameraná na preukazovanie vplyvov rôznych architektúr spätnej recirkulácie spalín na preplňované benzínové motory. Simulácie boli vytvorené v termodynamickom simulačnom programme GT-Power. Práca ...
 • Audio zesilovač s přepínatelnými vstupy a mikroprocesorovým řízením 

  Strážnický, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB z diskrétních součástek. Dále se zabývá doplněním o předzesilovač, sluchátkový zesilovač a napájecí zdroje. Celek je doplněn o digitální část, ...
 • Behaviorální model proudového konvejoru s pokročilými řiditelnými meziterminálovými relacemi 

  Jagla, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o modelu pokročilého proudového konvejoru s užitím jeho řiditelných meziterminálových relací. Pomocí behaviorálního modelování je sestaven prototyp modelu na bázi komerčně dostupných součástek a ...
 • Elektronicky řiditelný aktivní filtr 2. řádu 

  Ševčík, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech. Koncepce digitálního řízení je demonstrována na návrhu elektronicky řiditelného aktivního ...
 • FSI Computation and Experimental Verification of Fluid Flow in Flexible Tubes 

  Šedivý, Dominik; Fialová, Simona; Klas, Roman; Kotek, Michal (Sciendo, 2020-07-24)
  Presented paper is focused on the experimental and computational study of fluid flow in pipes with flexible walls. One possible real example of this phenomenon is the blood flow in arteries or their substitutes in the human ...
 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Model čtyř-kvadrantové analogové násobičky AD835 pro PSpice 

  Kuřátko, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analogovým behaviorálním modelováním čtyř-kvadrantové analogové násobičky AD835 a jejími jednoduchými aplikacemi v PSpice. První část práce je věnována teoretickému rozboru analogových ...
 • Model řiditelného proudového zesilovače s diamantovými tranzistory a napěťovými zesilovači 

  Kos, David
  Tato práce je zaměřená na modelování řiditelného proudového zesilovače s využitím napěťově řízených zesilovačů a diamantových tranzistorů. Práce v první části pojednává o principu modelování s diamantovým tranzistorem a ...
 • Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem kontaktování polovodičových čipů metodou wire-bonding. Jsou zde zmíněny základní typy pouzder polovodičových čipů a metoda jejich kontaktování. Dále je zde popsáno pracovní prostředí ...
 • Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora ...
 • Návrh zavěšení kol Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...
 • Popis charakteristik dopravního proudu 

  Novák, Martin
  Práce je zaměřena na sledování chování dopravního proudu a ověření či vyvrácení tradičních tzv. fundamentálních vztahů. Konkrétně jde o analýzu dat ze starších měření, z vlastního měření na silnici I/43 a z matematických ...
 • Simulace kinematiky a dynamiky vozidlových mechanismů 

  Zháňal, Lubor
  Práce se zabývá numerickou simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí vlastní vyvinuté numerické metody a na ní postavené komplexní simulační aplikace. Popsány jsou jak matematické principy použité numerické metody, ...
 • Simulace Triple Play služeb pro sítě další generace 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o XG-PON sítích. Obsahuje popis fyzické vrstvy z hlediska parametrů, jejího dělení a také možnostmi větvení. Popisuje také přenosovou vrstvu a její podvrstvy. Uvádí postup aktivace ONU jednotky po připojení ...
 • Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion 

  Valla, R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk ...
 • Verifikace Programů se složitými datovými strukturami 

  Šimáček, Jiří
  Tato práce se zabývá verifikací nekonečně stavových systémů, konkrétně, verifikací programů využívajích složité dynamicky propojované datové struktury. V minulosti se k řešení tohoto problému objevilo mnoho různých přístupů, ...
 • Výroba čepu 

  Pátek, Martin
  V této práci byl navržen technologický postup výroby protlačku. Jako materiál byla zvolena nízkolegovaná, konstrukční ocel 27MnCrB7-2. Z rozboru vhodných metod výroby byla vybrána technologie protlačování, na níž byla ...
 • Zkoumání vlivu nepřesností v experimentální stimulaci u fMRI 

  Mikl, Michal
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu nepřesností v provedení požadovaného úkolu (nepřesnost reakce na experimentální stimulaci) osobou, která podstupuje fMRI vyšetření. Práce je řešena v několika úrovních. Nejprve byl proveden ...