Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza různých přístupů k řešení optimalizačních úloh 

  Knoflíček, Jakub
  Tato práce se zabývá řešením optimalizačních úloh při použití různých přístupů. Na úvod je formálně definován pojem optimalizační úloha a následuje zavedení pojmu fitness funkce, která je společná pro všechny optimalizační ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Evoluční návrh ultrazvukových operačních plánů 

  Chlebík, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem vybraných evolučních systémů pro jejich použití při návrhu plánu pro ultrazvukové operace. Tyto algoritmy statisticky analyzuje a dle vhodných kritérií je experimentálně srovnává a diskutuje ...
 • Implementace a testování vybraných optimalizačních metod pro úlohy odhadu parametrů simulačních modelů 

  Zapletal, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem vhodných optimalizačních algoritmů pro potřeby nově vyvíjeného nástroje Mechlab’s parameter estimation, který slouží pro odhad parametrů simulačních modelů v prostředí Matlab/Simulink. Z ...
 • Implementace a vizualizace klasického genetického algoritmu za použití Metropolisova algoritmu 

  Matula, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje využití genetického a Metropolisova algoritmu k řešení problému obchodního cestujícího. Dále popisuje průběh vývoje aplikace POC a vysvětluje problematiku nastavení jednotlivých parametrů algoritmu.
 • Informační systém pro školy s automatickou tvorbou rozvrhů 

  Švadlenka, Jiří
  Tato práce se věnuje použitím informačního systému pro správu školní agendy. Školy jsou nuceny spravovat velké množství informací a to nejenom o svých studentech. Samotná problematika je velmi rozsáhlá a různorodá. Proto ...
 • Klasifikace dokumentů podle tématu 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace textových dokumentů, a to především metodami klasifikace textu. Hlavním cílem této práce je rozebrat dva algoritmy pro klasifikaci dokumentů, implementovat je a následně ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci testovatelných bloků 

  Herrman, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá analýzou číslicových obvodů popsaných na úrovni meziregistrových přenosů. Je v ní zahrnuta pouze problematika související s testovatelností obvodových datových cest, řadičem ovládajícím tok dat ...
 • Optimalizace konstrukce elektrických strojů 

  Šporcr, Viktor
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými při konstrukci elektrických strojů. Obsahuje základní rozdělení optimalizačních metod a stručný popis jejich algoritmů. V práci je nastíněno, jak by měla ...
 • Optimalizační metody pro knihovnu SIMLIB/C++ 

  Chlebík, Jakub
  Práce se věnuje metodám optimalizace parametrů simulačních modelů. Seznamuje se základy matematické optimalizace a jejím využitím v operačním výzkumu. Dále navrhuje rozšíření knihovny SIMLIB/C++ modulem pro optimalizační ...
 • Poradce při nákupech 

  Kocourek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou nalezení nejkratší cesty v obchodu pro zvolený nákup. Jsou zde popsány technologie pro tvorbu www stránek. Pro procházení stavového prostoru jsou uvedeny algoritmy k nalezení nejkratší ...
 • Porovnání účinnosti návrhů experimentů pro statistickou analýzu úloh s náhodnými vstupy 

  Martinásková, Magdalena
  V práci jsou představeny metody a kritéria pro tvorbu a optimalizaci návrhů počítačových experimentů. Jejich kombinací byly s použitím jádra programu Freet vytvořeny optimalizované návrhy. Vhodnost těchto návrhů pro ...
 • Problém obchodního cestujícího s velkým počtem měst 

  Kukula, Lukáš
  Práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího s velkým počtem měst. Snahou je nalézt co nejkvalitnější řešení během krátké doby. Porovnány byly nejpoužívanější heuristiky, z nichž se nejefektivnější ukázala být ...
 • Předpovídání vývoje více časových řad při burzovním obchodování 

  Palček, Peter
  V diplomové práci je uveden všeobecný postup používaný pro předpověď časových řad, jejich rozdělení, základní charakteristiky a základní statistické metody pro jejich předpovídaní. Spomenuty jsou také neuronové sítě a ...
 • Simulační modely lidského operátora 

  Boháč, Petr
  V této práci se zabývám simulačními modely lidského operátora při řízení příčné polohy vozidla. Porovnávám vlastnosti McRuerova modelu lidského řidiče a regulátoru PID. Simulovanou soustavou je jednostopý model vozidla. ...
 • Srovnání optimalizačních metod pro odhad perfúzních parametrů 

  Kříž, Marek
  Náplní této diplomové práce je pochopení principu ultrazvukového zobrazení, matematických modelů a využití pro odhad perfuzních parametrů z koncentračních křivek. Práce se zabývá globálními optimalizačními algoritmy pro ...
 • Teorie a aplikace metod Monte Carlo 

  Hruda, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o aplikacích metod Monte Carlo na různé problémy. Konkrétně byly užity algoritmy Metropolis a Simulované žíhání na optimalizaci problému obchodního cestujícího a problému barvení grafů. Navíc ...