Now showing items 1-20 of 24

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Martinková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace neziskové organizace Naděje o.s. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly uplatňovány pro návrhy finanční strategie ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Marketing internetového obchodu 

  Popolanský, Jiří
  V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací internetového obchodu StarkGlass.cz. Jedná se o internetový obchod, sloužící pro prodej produktů značky StarkGlass. Jelikož jsem spoluzakladatel tohoto internetového ...
 • Marketingová strategie 

  Volková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytvoření marketingové strategie pro nově vznikající restauraci. Nejprve je kladen důraz na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí vznikajícího podniku spolu s provedením marketingového ...
 • Marketingová strategie hotelu Bítov 

  Růžičková, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Jelínková, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro jazykovou školu a překladatelskou agenturu MKM, která v minulém roce přivedla na trh knihu Wine Words, která formou odborné angličtiny učí široké škále ...
 • Marketingová strategie pre podnik Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM 

  Harant, Vladimír
  Diplomová práce je projektem marketingové a komunikační strategie výrobní firmy. Práce obsahuje situační analýzu současného stavu a to včetně hodnocení slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a hrozeb a na ...
 • Marketingove plánování ve stavebním podniku 

  Procházka, Jakub
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kundelius, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Fraňková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu a návrh nového mixu pro stavební společnost ABC. Diplomová práce je zpracována v podmínkách středně velkého podniku. V teoretické části se zabývám tvorbou ...
 • Marketingový plán pro firmu GTrade, s.r.o. 

  Čáchová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost G-Trade s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. V teoretické části práce jsou nastíněny předpoklady pro marketingové ...
 • Marketingový plán pro firmu Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. 

  Honza, Marek
  Záměrem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s. a následné zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. V teoretické části práce jsou ...
 • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Bílovice nad Svitavou 

  Kvapilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení možností, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou zlepšit výsledky z odvětví cestovního ruchu. Teoretickou část tvoří vysvětlení odborných výrazů, které souvisí s danou tématikou. ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Jeleníková, Judita
  Moje bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu marketingového plánu pro společnost Hotel Slovan a. s. Cílem mé práce je najít cestu ke zviditelnění hotelu na trhu a zvýšit spokojenost zákazníků s nabízenými službami pomocí ...
 • Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží 

  Šulc, Martin
  Předmětem diplomové práce "Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží" je na základě teoretických východisek navrhnout systém, který generuje marketingový plán ze zadaných vstupních údajů. ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Luu, David
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost Betonstropy s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými ...
 • Návrh marketingového plánu společnosti 

  Dorazilová, Iva
  Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., ...