Now showing items 1-10 of 10

 • Design smykového nakladače s nosností do 1t 

  Weiser, Michael
  Tématem diplomové práce je design smykového nakladače s nosností do 1 t. Výsledkem této práce je koncepční řešení nakladače. Popisuje konstrukční, technologické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohledem na současné trendy.
 • Identifikace silových účinků při přepravě kapalin 

  Štursa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přepravou kapalin na pozemních komunikacích. V první části jsou rozděleny nádrže dle konstrukce, dále je zde zpracována problematika přepravy kapalin podle Evropské dohody o mezinárodní ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu manipulačního zařízení určeného k přepravě vrtulníku BELL mezi hangárem a letištní plochou. V první části práce je uveden rozbor možných mechanismů použitelných k manipulaci ...
 • Prefabrikované základy pod průmyslové zařízení 

  Šandor, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom železobetónového základ. Cieľom tejto práce je návrh výšky základu a nadimenzovanie výstuže. Zaoberá sa preklopením a únosnosťou základovej spare. Súčasťou sú taktiež výkresy výstuže ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Stabilizační systémy osobních automobilů 

  Odehnal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje základní stabilizační systémy osobních automobilů. Tyto systémy zasahují do řízení vozidla a zvyšují tak bezpečnost silničního provozu. Hlavními systémy, které tato práce popisuje, jsou ABS, ...
 • Statické řešení parkovacího domu 

  Rose, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování statického řešení parkovacího domu o čtyřech nadzemní podlažích. Jsou vypracovány 3 varianty z nichž 1 byla podrobněji rozpracována. Navrhované prvky jsou stropní deska, sloupy ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Železobetonová konstrukce 

  Benešová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.