Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství 

  Krejčí, Zbyněk
  Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a ...
 • Historický vývoj postupů výroby oceli od středověku 

  Závodná, Marie
  Práce byla zpracována v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie při Fakultě strojního inženýrství v Brně. Téma bylo vypracováno na základě literatury a přístupných serverů, které se zabývají lineárním ...
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Manipulátor pro skládání slévárenských forem 

  Borýsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce manipulátoru pro skládání dvoudílných slévárenských forem. V práci je provedena analýza současného stavu poznání v odvětví manipulačních zařízení a průmyslových ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Ulm, Daniel
  Tato práce se zabývá technologií Rapid prototyping a jejím využitím ve slévárenství. Je rozdělena do dvou základních částí. V první části jsou rozebrány základní principy vybraných metod technologie Rapid prototyping. Druhá ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Pojiva na bázi slévárenských jílů a jejich vlastnosti 

  Hejl, Matěj
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše popisující jílový minerál montmorillonit a vlastnosti jednotné bentonitové směsi používané pro výrobu formovacích směsí ve slévárenství. V následujících kapitolách jsou popsány ...
 • Použití modelů zhotovených technologii 3D tisku při výrobě odlitků do bentonitových forem na formovací lince 

  Vašek, Vojtěch
  Zkrácení doby mezi poptávkou a prvním vyrobeným výrobkem je důležitým faktorem v každém odvětví průmyslu, zejména ve slévárenství. Ke snížení této prodlevy slouží metody rychlého prototypování. Cílem práce je provést ...
 • Přehled pokročilých technik rapid prototyping a jejich využití ve slévárenství 

  Drda, Jan
  Tato práce se zabývá přehledem metod rapid prototyping a jejich možností uplatnění ve slévárenství. Je rozdělena do tří částí. V první je uvedeno, jakým postupem se obecně vytvoří model pomocí technologie rapid prototyping. ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Umělecká litina na Blanensku 

  Koupý, Leoš
  Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. Následně se věnuje umělecké litině a to ...
 • Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku 

  Dočekal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. ...
 • Výroba modelového zařízení pro odlitek čerpadla 

  Suchomel, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh slévárenské technologie, návrh a výrobu modelového zařízení pro odlitek čerpadla z šedé litiny ČSN 42 2420. V praktické části je zpracován návrh technologie a modelového zařízení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Otýpka, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy DSB EURO s.r.o. Diplomová práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro zhodnocení ...