Now showing items 1-11 of 11

 • Chování ettringitu v různých vlhkostních prostředích při zvýšené teplotě 

  Hučínová, Lenka
  Práce je zaměřena na chování ettringitu jako vysokovodnatého materiálu závislého na podmínkách vnějšího prostředí. Soustřeďuje se na vývin ettringitu při zvýšené teplotě a různých vlhkostech. V závislosti na těchto faktorech ...
 • Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady 

  Hermann, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak ...
 • Odloučení dopravního vzduchu surovinové moučky 

  Brzobohatý, Lukáš
  Práce je zaměřena na provedení technicko - ekonomické analýzy vlivu odloučení dopravního množství vzduchu surovinové moučky na ekonomiku výroby slínku resp. cementu v konkrétní cementářské výrobě. Analýza je provedena na ...
 • Porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin 

  Martykán, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin. V praktické části sleduje fyzikální vlastnosti a mikrostrukturu hydratovaného směsného cementu s příměsí ...
 • Sledování vývoje AFt fází ve směsných portlandských cementech s fluidním popílkem 

  Martykán, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů a sledování hydratačního procesu, zejména tvorbu AFt fází.
 • Study of hydration process of ternesite clinker 

  Fridrichová, Marcela; Gazdič, Dominik; Dvořák, Karel; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Currently ternesite, Ca5(SiO4)2SO4, is used in the cement production, is one of two key phases of calcium sulfoaluminate cement. Some investigators claim that this phase is nearly inert or very low reactive and it hydrates ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti thaumasitu 

  Klásková, Silvie
  Práce pokračuje ve sledování termodynamické stability thaumasitu. Zabývá se hlavně vlastnostmi tohoto minerálu a možnými způsoby jeho syntetické přípravy. Zjištěné mineralogické složení za pomocí RTG-difrakční analýzy i ...
 • Termodynamická stabilita thaumasitu 

  Pospíšilová, Klára
  Práce se zabývá rozlišením identifikačních znaků thaumasitu, který spadá do stejné skupiny AFt fází jako minerál ettringit. Obě tyto fáze mají stejné strukturní uspořádání i morfologii. Konkrétním cílem je syntetická ...
 • Vlastnosti portlandských cementů s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu výroby 

  Walter, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu složení a postupu výpalu belitického slínku. Dále se zabývá shrnutím poznatků o chemii a technologii výroby portlandských cementů s ohledem na ekologii a jeho ekonomičnost.
 • Vliv teploty prostředí na průběh tuhnutí cementového kamene 

  Kolaja, Filip
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinovým, chemickým a mineralogickým složením portlandského cementu. Jeho technologií výroby, základními slínkovými minerály a jeho hydratací. Je uvedeno i dělení cementů. ...
 • Zvýšení reaktivity belitického slinku 

  Pekárková, Jana
  Práce je zaměřena na potenciální zvýšení reaktivity belitického slínku. Konkrétně se jednalo o způsob tzv. chemické aktivace, která spočívá v narušení struktury belitu způsobenou substitucí křemičitých iontů jiným iontem. V ...