Now showing items 1-17 of 17

 • Čistírenské kaly - současnost a budoucnost 

  Žerava, Zdeněk
  Bakalářská práce přehledně hodnotí možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Dále je v práci zdokumentováno zacházení s kaly v letech 2003 – 2006 v České republice. Tato práce je zaměřena především na faktory ...
 • Energetická bilance městských čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku spotřeby elektrické energie v kalovém hospodářství na čistírnách odpadních vod rozdělených dle počtu ekvivalentních obyvatel. Cílem praktické části je stanovení ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 • Návrh ohřevu vyhnívací nádrže 

  Cupra, Šimon
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom ohrevu vyhnívacej nádrže, ktorá je súčasťou procesu čistenia odpadnej vody a prebieha v nej proces vyhnívania čistiarenského kalu. Vyhnívanie (metanizácia) je proces, pri ktorom dochádza ...
 • Shrabovací zařízení dosazovací nádrže 

  Šebela, Michal
  Bakalářská práce obsahuje přehled systémů pro shrabování dna radiální dosazovací nádrže. Dále se zabývá konkrétním konstrukčním řešením shrabovacího zařízení, instalovaného na ÚČOV Ostrava. Cílem této práce je navrhnout ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Stanovení mikroplastů PLA v půdě pyrolýzními metodami 

  Románeková, Ivana
  V súčasnosti predstavuje plastový odpad jedeno z najväčších rizík pre životné prostredie. Plasty vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho životného cyklu. Bioplasty sa začali vo veľkom používať ako náhrada ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...
 • Šnekový dopravník 

  Kaňa, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem šikmého šnekového dopravníku ve smyslu výpočtu a konstrukčního řešení šnekového dopravníku pro dopravu kalu v čističkách odpadních vod. Je zde proveden výpočet základních parametrů, ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV 

  Petřík, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce obsahuje přehled související legislativy, nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá ...
 • Vlastnosti alternativních paliv z biomasy 

  Krejčiřík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi alternativních paliv z biomasy a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních se zaměřením na tvorbu emisí tuhých znečišťujících látek. V první kapitole práce je nejprve ...
 • Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů 

  Pospíšil, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Vliv obsahu kalcitu v cihlářských zeminách na vlastnosti vypáleného střepu 

  Šafaříková, Hana
  Diplomová práce je orientována na využívání primární suroviny (zeminy) v cihlářské výrobě. Tyto zeminy se liší především obsahem CaO a to nejčastěji ve formě kalcitu. Odlišnost zemin se projevuje především v mineralogickém ...
 • Vliv specifické spotřeby flokulantu na odvodnitelnost čistírenského kalu 

  Volejník, Tomáš
  První část této diplomové práce se věnuje problematice produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. Jsou zde uvedeny jednotlivé procesy z oblasti kalového hospodářství a popsána ...
 • Využití flotace v úpravnách vody 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány ...
 • Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel 

  Kuzmová, Barbora
  Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ...