Now showing items 1-20 of 22

 • Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám 

  Šmída, Martin
  Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám ...
 • Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu 

  Budinová, Nela
  V této bakalářské práci jsou uvedeny legislativní požadavky a směrnice Evropského parlamentu a Rady platné pro stroj uváděný na trh a pro stroj provozovaný. V práci jsou srovnány dvě normy z hlediska bezpečnostních požadavků, ...
 • Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. 

  Pokorná, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace ...
 • Bezpečnost frézovacích strojů 

  Jelínek, Martin
  Tato bakalářská práce utřiďuje přehled platných legislativních požadavků, zejména směrnic Evropského parlamentu a Rady a evropských technických norem v oblasti obráběcích strojů, resp. frézovacích strojů. Zabývá se převzetím ...
 • Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti 

  Válka, Radek
  V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Böhm, Jakub
  V této bakalářské práci je vypracován přehled legislativních požadavků a směrnic požado-vaných dle Evropského parlamentu a Rady v oblasti obráběcích strojů. Dále se práce zabývá harmonizovanými normami v oblasti bezpečnosti, ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Holczer, Aleš
  V této bakalářské práci je vypracován přehled legislativních požadavků a směrnic požadovaných dle Evropského parlamentu a Rady v oblasti obráběcích strojů. Dále se práce zabývá harmonizovanými normami v této oblasti. ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Bezpečnost vrtacích strojů 

  Greguš, Peter
  Závěrečná práce provádí rešerši legislativních požadavků na bezpečnost obráběcích strojů. Na základě informací zjištěných v harmonizovaných normách stanovuje požadavky na konstrukční prvky stojanové vrtačky.
 • Databázová podpora analýzy rizik při konstrukci strojů 

  Sýkora, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření počítačového programu pro prohledávání a správu technických dokumentů. Tento program umožňuje vyhledávání klíčových slov v dokumetech vybraných podle nastavených parametrů, prohledávat ...
 • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
 • Návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru 

  Zajíček, Juraj
  Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných ...
 • Návrh sociálního programu společnosti 

  Nosál, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod v prostředí konkrétního podniku. Cílem práce je, na základě získaných poznatků o teoriích motivací zaměstnanců a provedeného výzkumu identifikovat ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260 

  Valc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260. V první části práce je zaznamenán současný stav požadavků vyplývajících ze směrnic Evropského parlamentu a ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vodorovné vyvrtávačky WHN 13 CNC 

  Nohavica, Radek
  Diplomová práce pojednává o současném stavu požadavků na výrobky plynoucích ze směrnic Evropského parlamentu a Evropské rady. Cílem práce je systémový rozbor problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného postupu pro řešení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černochová, Jaromíra
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení současného informačního systému užívaného konkrétní firmou. Práce se soustředí zejména na stanovení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byly doporučeny konkrétní ...
 • Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU 

  Moravec, Petr
  Bakalářská práce se zabývá harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropském společenství a je zaměřena na úpravu vrácení daně z přidané hodnoty. Práce analyzuje vliv komunitárního práva na tuzemské právo a odchylky mezi ...
 • Refundace DPH ze zemí EU 

  Doskočilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování žádosti o vrácení DPH za pohonné hmoty ve vybrané firmě. Dalším pilířem práce je řešení rozhodovacího procesu nákupu pohonných hmot ve vybraných zemích EU se zohledněním ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Pavelková, Dagmar
  Bakalářská práce řeší problematiku směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...