Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza možností nakládání s komunálními odpady v rámci mikroregionu 

  Ucekaj, Vladimír
  Česká republika se ke dni 1. ledna 2013 na základě směrnice Rady evropské unie 1999/31/ES, implementované vyhláškou č. 294/2005 Sb., zavázala odklonit od skládkování 50 % biodegradabilního materiálu obsaženého ve směsném ...
 • Analýza složení komunálních odpadů, jejich původu a určení potenciálu pro změny 

  Kučera, David
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou produkce a složení odpadu v domácnostech. Je zde představena legislativa vztahující se k českému odpadovému hospodářství, komunální odpady a způsoby jejich zpracování. Další ...
 • Doprava komunálních odpadů 

  Gal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou svozu směsného komunálního odpadu do zařízeních na energetické využití odpadu. Hlavní část práce se zaměřuje na přepravu odpadu pomocí železniční nákladní a silniční kamionové ...
 • Efektivní způsoby úpravy odpadů 

  Harnová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je popis českého komunálního odpadovému hospodářství a technicko-ekonomické posouzení systému sběru komunálních odpadů a provozu třídící linky. Značná část práce je věnována popisu možností ...
 • Identifikace podobných řešení při stochastické simulaci v oblasti odpadového hospodářství 

  Gal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou svozu směsného komunálního odpadu od producentů na skládku nebo do místa energetického využití. V úvodu se zaměřuje na legislativu odpadu a~jeho silniční přepravu po Evropě. Shromažďuje ...
 • Matematický model dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství 

  Procházka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství, který slouží k analýze současného problému ČR nakládání se směsným komunálním odpadem. V teoretické části ...
 • Modely pro rekonstrukci toku v síti 

  Smejkalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu toku v síti pro oblast odpadového hospodářství. Teoretická část je věnována pojmům z teorie grafů, toků v síti a optimalizace. Následuje představení modelu a jeho ...
 • Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu 

  Reiskup, Matěj
  Diplomová práce se věnuje návrhu kotle spalujícího směsný komunální odpad. Úvodní kapitola je věnována uvedení do problému, krátkému objasnění paliva kotle, komunálnímu odpadu a zvláštnostem spalovenských kotlů. Hlavní ...
 • Optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Šmídová, Zlata
  Diplomová práce se zabývá aplikací optimalizačních modelů v oblasti odpadového hospodářství. K analýze současného stavu, odhadu informace o toku konkrétního odpadu, odhadu pravděpodobného místa a způsobu zpracování je ...
 • Transfer těžkých kovů při spalování odpadů 

  Karásek, René
  Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozdělí do jednotlivých produktů spalování. To platí ...
 • Tuhá alternativní paliva 

  Exnerová, Anežka
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím odpadu se zaměřením na tuhá alternativní paliva. Cílem první části je popsat, co tuhá alternativní paliva jsou, jaké jsou jejich vlastnosti a složení. Z tohoto hlediska ...
 • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

  Bravený, Adam
  Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...
 • Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích 

  Šomplák, Radovan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením strategického investování do výstavby zařízení pro energetické využití odpadů s možností napojení na síť CZT (centrální zásobování teplem). Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení ...