Now showing items 1-12 of 12

 • Dům krátké cesty 

  Šámalová, Daniela
  Zadané území se nachází v Brně v městské části Židenice. Je omezeno ze západu železniční tratí Brno-Židenice, na východě ulicí Koperníkova, ze severu Lazaretní a konečně na jihu rušnou ulicí Bubeničkova, nedaleko se nachází ...
 • Malé nádrže v kulturní krajině 

  Királ, Martin
  Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...
 • Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 

  Portová, Nikola
  Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. ...
 • Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích 

  Gardavská, Zuzana
  Disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích“ představuje možnosti využití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS), a na ni založených přístrojů Z-metr II a Z-metr ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území 

  Prokop, Pavel
  Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Posouzení možnosti zřízení vodní nádrže 

  Prokešová, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit možnost zřízení vodní nádrže ve vybrané lokalitě s ohledem na její možnou vodohospodářskou činnost včetně geologických poměrů. Součástí práce je vymezení základních pojmů souvisejících s ...
 • Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Diplomová práce „Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ se snaží seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem. MVN jsou základním kamenem v tvorbě ekologické stability, který má významný přínos ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice 

  Mrázová, Iva
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice” se zabývá problematikou malých vodních nádrží jako takových a zdůrazňuje význam retence vody v krajině. Malá vodní nádrž je důležitým krajinným ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ má snahu seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem, který má podíl nejenom na tvorbě ekologické stability, ale i na zlepšení ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je především návrh protipovodňového opatření – suché nádrže. Součástí práce je teoretická část popisující obecně návrh, ...
 • Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže 

  Sedláková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční ...