Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění se zaměřením na příjmy ze zaměstnání 

  Kotěrová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou ...
 • Daňové ráje 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice daňové optimalizace prostřednictvím tzv. daňových rájů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. Dále pojednává o historii daňových rájů ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Koubek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku daňových rájů a jejich možného využití. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní východiska mezinárodního daňového plánování, smluv o zamezení ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá daňovými ráji a jejich využitím. V teoretické části jsou vymezeny základy daňových rájů a jejich využití. Další částí práce je analýza daňových rájů na Blízkém východě. V této části se práce ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Komárková, Renata
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou daňových rájů, přiblížením zvýhodněných společností a způsobem jejich využití a možného zneužití. První část definuje základní pojmy, které jsou s daňovými ráji úzce spjaty. Druhá ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Víšková, Barbora
  Diplomová práce pojednává o problematice zdanění ve vybraných daňových rájích. V práci je nejprve nastíněna charakteristika jednotlivých daňových rájů a jsou vymezeny základní pojmy spojené s touto problematikou. Následně ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů z poskytování služeb v jiném členském státě EU 

  Vilímková, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdanění příjmů daňových rezidentů České republiky dosahujících příjmů z jiného členského státu EU – jmenovitě z titulu poskytování služeb na území Spolkové republiky Německo. ...
 • Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci ...
 • Zdanění příjmů plynoucích z titulu stavební zakázky realizované na Slovensku 

  Minář, Michal
  Diplomová práce se zabývá povinnostmi při realizaci stavební zakázky na území Slovenské republiky a jejím zdanění. V práci jsou nejdříve definovány základní pojmy, vymezen jednotný vnitřní trh Evropské unie a harmonizační ...
 • Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice 

  Obertíková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezidentů Evropské unie v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky zdanění rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost ...
 • Zdanění stálé provozovny v České republice 

  Abrahamová, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště. Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se ...
 • Zdaňování cizinců 

  Zeman, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování cizinců - rezidentů a nerezidentů - v České republice. Vysvětluje odlišnosti mezi spoluprací se státy Evropské Unie, smluvními a nesmluvními státy. Hlavním cílem je ...
 • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

  Krčmová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...
 • Zdaňování příjmů daňových nerezidentů 

  Hofmann, Eduard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v České republice. Práce je zaměřena především na příjmy fyzický osob, které podléhají zdanění srážkovou daní. Hlavním cílem jsou kroky vedoucí ...
 • Zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR se zaměřením na tzv. aktivní příjmy 

  Réblová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů nerezidentů v České republice, a to právnických i fyzických osob se zaměřením na kategorii tzv. aktivních příjmů a to i ve vazbě na problematiku zamezení dvojího ...