Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů 

  Kubeš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou objemových změn vybraných silikátových kompozitů. V první části je představena problematika objemových změn betonu se zaměřením na smršťování, dále jsou představeny dva vybrané modely ...
 • Biologická vyhnívací linka 

  Hurčík, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce nádrže ČOV a vypracováním výkresové dokumentace. Řeší hlavní části nosné konstrukce: základové desky, stěny a stropní desky. Řeší mezní stavy únosnosti a ...
 • Experimentální a numerická analýza objemových změn jemnozrnných betonů 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou objemových změn jemnozrnných betonů. Byly provedeny experimenty zaměřené na stanovení objemových změn betonů, kde se měřily jak podélné změny délky, tak ...
 • Experimentální a numerická analýza reologických procesů v průběhu zrání betonu. 

  Zvolánek, Lukáš
  Disertační práce je zaměřena na studium objemových změn konstrukčního betonu zapříčiněných jeho smršťováním a na vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku smršťovacích trhlin. Vlastnímu zpracování disertační práce předcházela ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Návrh kruhové betonové nádrže 

  Šimek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena ...
 • Návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně 

  Doležal, Tomáš
  Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně. Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65 m + 106 m + 65 m. Byl uvážen vliv stálého zatížení, klimatického ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Nosná železobetonová konstrukce 

  Klajba, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové podzemní konstrukce, která bude zčásti pod stávajícím objektem a z části bude tvořit základ pro novou přístavbu. Konstrukce je navržena jako bílá vana, tedy bez ...
 • Numerická analýza smršťování vybraných silikátových kompozitů 

  Drbušková, Magdaléna
  Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části je popsána problematika smršťování včetně porovnání české normy a Model Code 2010, Vol. 1. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na numerickou ...
 • Numerické simulace objemových změn vybraných cementových kompozitů 

  Drbušková, Magdaléna
  Tato práce se zabývá numerickými simulacemi objemových změn vybraných cementových kompozitů. Dělí se na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány objemové změny, které se vyskytují u betonových ...
 • Objemové změny vybraných cementových kompozitů: vyhodnocení experimentů 

  Machačová, Denisa
  Zadaným tématem bakalářské práce je vyhodnocení experimentálně zjištěných objemových změn zkušebních těles z vybraných cementových kompozitů v raných stádiích tuhnutí a tvrdnutí. Materiál zkušebních těles byl obyčejný a ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
 • Vliv chemického složení, licí teploty a použité dezoxidace na technologické vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Myška, Martin
  Diplomová práce se zabývá austenitickou korozivzdornou ocelí ČSN 42 2930, ASTM A351 CF8 a hodnotí její mechanické a technologické vlastnosti. První část práce je zaměřena na vlastnosti austenitických ocelí, popisuje proces ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...