Now showing items 1-20 of 27

 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Objemové změny betonů na bázi reaktivních práškových komponent a možnosti jejich regulace chemickými přísadami 

  Hlaváček, Jaroslav
  Velmi vysoké pevnosti RPC umožňují jejich neobvyklé až extrémní možnosti jejich aplikací. Objemové změny (smrštění) negativně ovlivňují jejich poměrně široké spektrum jejich využití, zejména při aplikacích kdy jsou využity ...
 • Prášková metalurgie a základy procesu slinování 

  Foltýnek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou práškové metalurgie a procesu slinování kovových materiálů. Práce je literární rešerší, která obsahuje základní komplexní náhled na celý průběh výroby konečného výrobku práškovou metalurgií ...
 • Problematika návrhu a testování betonů pro vodonepropustná tunelová ostění 

  Merta, Michael
  Diplomová práce se zabývá problematikou vodonepropustných betonů a testováním jejich vlastností. Teoretická část je pojata formou rešerše o dosavadních poznatcích týkajících se vodonepropustných betonů. Důraz je kladen ...
 • Rychlovazný silniční cement 

  Coufal, Daniel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem oxidu hořečnatého vypáleného různými pálícími režimy a jeho možnostmi využití jako potencionální expanzní přísady. Teoretická část se věnuje především objemovým změnám a způsobu ...
 • Studium mechanismu působení přísad redukující smrštění v alkalicky aktivovaných materiálech 

  Komosná, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na principy působení přísad redukujících smrštění (SRA) v alkalicky aktivovaných materiálech na bázi vysokopecní strusky. Hlavní náplní této práce je na základě provedených experimentů, ...
 • Studium objemových změn polymercementových malt 

  Vrablová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající ...
 • Studium účinnosti přísady pro redukci smrštění v alkalicky aktivovaných systémech 

  Fojtík, Ondřej
  Jedním z hlavních problémů, které brání rozsáhlejšímu uplatnění materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), je výrazné smrštění vysycháním. Pro systémy na bázi portlandského cementu byly vyvinuty přísady, které ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Technologie výroby plastového držáku ložisek motoru 

  Svoboda, Vladimír
  Cílem diplomové práce je na základě zadaného tvaru plastového dílce vypracovat rešerši na technologii vstřikování plastů do forem, provést návrh technologického postupu a konstrukce vstřikovací formy včetně potřebných ...
 • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

  Heralt, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá ...
 • Technologie výroby základny přístroje z plastu 

  Vyškovský, Stanislav
  Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost ...
 • Vliv anorganických příměsí na redukci smrštění alkalicky aktivovaných materiálů 

  Šístková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem anorganických příměsí na redukci smrštění alkalicky aktivovaných materiálů. V teoretické části je podrobně objasněna problematika alkalicky aktivovaných materiálů se zaměřením na ...
 • Vliv cementářských odprašků na tendenci ke vzniku trhlin alkalicky aktivované strusky při vysychání 

  Krejčová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem bypassových cementářských odprašků na vznik trhlin v alkalicky aktivované strusce. Značné smrštění a tvorba trhlin brání většímu využití alkalicky aktivované strusky. Byly sledovány ...
 • Vliv cementářských odprašků na vlastnosti alkalicky aktivované strusky 

  Janíčková, Vlasta
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem cementářských bypassových odprašků na fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky, a vlivem vybraných sloučenin cementářských bypassových odprašků na alkalicky aktivovanou ...
 • Vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu 

  Červenka, Jiří
  Diplomová práce zkoumá vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu. První část je zaměřena na vysokopevnostní betony po stránce jejich složení a vlastností. Druhá část obsahuje ...
 • Vodonepropustné betonové konstrukce a předpisy pro jejich navrhování a provádění 

  Křenek, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodonepropustných betonových konstrukcí, jejich návrhem, výrobou a testováním vlastností dle předpisů používaných v ČR a zahraničí. Teoretická část je pojata formou rešerše o ...
 • Vstřikování plastických hmot 

  Heralt, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci forem pro vstřikování termoplastických hmot. Technologie pro výrobu plastových výrobků jsou technologie, které se stále více podílí na výrobě nejrůznějších výrobků od technických ...
 • Vyhořívání lehčiv ve střepu šamotových žáromateriálů 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky jsou oblíbeným stavebním materiálem. Na trhu se jich vyskytuje velké množství druhů, avšak stále nejvyužívanější možnost lehčení je pomocí organických surovin. To přináší určité problémy při výrobě ...