Now showing items 1-11 of 11

 • 3D model vybraného objektu 

  Ptáček, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu ...
 • Detekce pohybu v obraze 

  Zítka, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci pohybu v obraze. Práce shrnuje základní metody pro detekci pohybu v obraze a metodu segmentace pomocí aktivních kontur. V praktické části je zaměřena na detekci pohybu osob ze ...
 • Optická diagnostika oblouku 

  Čermák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je rozdělení jednotlivých druhů elektrických výbojů, vysvětlení ionizace v plazmatu elektrického oblouku a objasnění energetické bilance uvnitř plazmatu. Elektrický oblouk představuje nežádoucí, těžko ...
 • Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Kopečný, Josef
  V této diplomové práci se nejprve zaměříme na popis buňky jak z hlediska stavby, tak z hlediska elektrických a chemických dějů. Zaměříme se na děje, které způsobují kontrakci a na procesy na buněčné membráně. Rozebereme i ...
 • Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů 

  Jirků, Pavel
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití progresivních algoritmů pro odstranění prokládání ve videosekvencích. První část práce je věnována teorii, základním poznatkům a vlastnostem zpracování s ...
 • Software pro manuální ostření kamery s rozlišením 4K 

  Sláma, Adam
  Práce obsahuje analýzu v současné době používaných metod, jejichž cílem je určit míru ostrosti obrazu. Tato analýza se použila pro vytvoření programu, který vyhodnocuje míru ostrosti obrazu v procentuální míře a pracuje v ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru v jazyce C++ a grafickým výstupem pomocí OpenGL pro snímání tribun objektivy kamer s různými parametry tak, aby byly předem známy výstupy uživatelské konfigurace objektivů s cílem ...
 • Stabilizace sekvence snímků bez snížení jejich rozlišení 

  Otruba, Vítězslav
  Třes, který ovlivňuje video kameru během pořizování záznamu, snižuje úroveň diváckého komfortu. Tato práce obsahuje návrh metody pro stabilizaci uložené sekvence snímků a vyplnění vzniklých prázdných míst ve snímcích. ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Hynčicová, Tereza
  Cílem této práce je vytvoření ortofotomapy ze zadaných leteckých snímků pomocí programu PhotoMod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Práce má tři části. První část práce se zabývá teoretickými základy zpracování leteckých ...
 • Vizuální detekce herního stavu biliardu 

  Zítka, Michal
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků ze hry na biliardu, jejich předzpracováním, segmentací a klasifikaci objektů. Na základě klasifikace objektů je určen aktuální stav hry a její pokračování. Cílem je návrh algoritmu ...
 • Vývoj aplikací pro platformu IMS 

  Martinek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na síť IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a vývoj aplikace pro IMS. Architektura IMS představuje sblížení pevných a mobilních sítí, umožňuje rychlé zavádění nových multimediálních ...