Now showing items 1-2 of 2

  • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

    Bojanovský, Jiří
    Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
  • Vznik a snižování emisí NOx 

    Boška, Michal
    Práce se zabývá vznikem a eliminací emisí NOx, jejich vlivem na živou i neživou přírodu a charakterisktikou jednotlivých oxidů dusíku. Hlavní částí práce je teoretický rozbor mechanismů vzniku emisí NOx při spalovacích ...