Now showing items 1-20 of 21

 • DC-DC měnič pro matrix beam modul 

  Sikora, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem buck-boost DC-DC měniče pro napájení matrix beam modulu. Návrh je zaměřen na otestování dvoufázového vzestupného měniče a tříkanálového sestupného měniče firmy NXP Semiconductors. ...
 • DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED 

  Coufal, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Elektronický světlík 

  Coufal, Martin
  Teoretická část práce obsahuje popis LED a dalších součástí obvodu, které jsou ve svítidle využity. Praktická část se zabývá LED svítidlem, jeho návrhem, výrobou a uvedením do provozu. Zkoumá možnost měření stěžejních ...
 • Inteligentní Li-ion akumulátor 

  Prachař, Vojtěch
  Práce se zabývá lithiovými akumulátory s elektronikou složenými do celku nazývanými „Inteligentní baterie“. V rámci práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti těchto akumulátorů a je navržen a vyroben obvod, který tyto ...
 • Inteligentní nabíječka článků řízená mikrokontrolerem 

  Burda, Petr
  Univerzální, inteligentní nabíječka NI-Cd, NI-MH, Li-Ion a Li-Pol baterií s nastavitelným napětím inkrementálním rotačním snímačem polohy v rozsahu 0 – 25 V a proudovým zatížením do 1 A. Nabíječka je řízená mikrokontrolerem ...
 • Laboratorní přípravek s napájecími zdroji 

  Grufík, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s různými druhy běžně používaných napájecích zdrojů, změřit a porovnat jejich vlastnosti a následně navrhnout laboratorní výukové desky s těmito zdroji. Budou zde zastoupeny spínané zdroje, ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu MATLAB-Simulink 

  Procházka, David
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou modelů spínaných zdrojů. První část popisuje princip činnosti zvolených spínaných zdrojů. Druhá část je věnována návrhu parametrů měniče a vhodného regulačního ...
 • Modely stejnosměrných tranzistorových měničů v programu Simulink 

  Loup, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelů stejnosměrných měničů a ovládacího programu pro zadávání parametrů a jejich konfiguraci. První kapitola je teoretická a zabývá se popisem programu Matlab. Druhá kapitola je ...
 • Nabíječ akumulátorů k jízdnímu kolu 

  Kufa, Jan
  Záměrem této práce je navrhnout vhodný způsob dobíjení mobilních elektronických zařízení s využitím pohybu jízdního kola. V první části bakalářské práce jsou rozebrány různé možnosti nabíjení akumulátorů na jízdním kole, ...
 • Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily 

  Sedlák, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice DC/DC měničů a jejich použití pro automobilové osvětlení. V první části je lehce rozvedena teorie DC/DC měničů, jejich základní topologie a synchronní usměrnění. Dále práce ...
 • Pasivní PFC filtry pro spínané napájecí zdroje 

  Matejov, Michal
  Tato práce se zabývá teorií spínaných napájecích zdrojů. Jsou popsány různé způsoby jejich zapojení, které se v praxi používají. V navazující části jsou definovány požadavky na vstupní napájecí obvody pro tyto zdroje, ...
 • Pracoviště pro dynamické testování solárních článků 

  Hanák, Kamil
  Předkládaná práce se zabývá metodou pro testování fotovoltaických solárních článků pomocí přechodových dějů. Napětí na článku v propustném i v závěrném směru bylo řízeno pomocí proudových impulsů. Ze záznamu přechodových ...
 • Procesorem řízený stabilizátor napětí s vysokou účinností 

  Halouzka, Dalibor
  Každé elektronické zařízení vyžaduje ke své činnosti napájecí napětí o určitých parametrech. K zajištění těchto parametrů se používají stabilizátory napětí. Tato práce popisuje princip činnosti spojitého snižujícího měniče, ...
 • Regulace stejnosměrného nábojového cyklo dynama 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je teoretická příprava, návrh a realizace stejnosměrného měniče pro cyklistické nábojové dynamo s kompenzací jeho velké indukčnosti. Navržený měnič bude schopen využít maximální výkon dynama.
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Vít, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s výstupními parametry 0-25V a 0-2A a možností řídit tento zdroj pomocí prvků čelního panelu, nebo pomocí počítačového ovládacího programu. Obsahem je ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Vít, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s výstupními parametry 0-25V a 0-2A a možností řídit tento zdroj pomocí prvků čelního panelu, nebo pomocí počítačového ovládacího programu. Obsahem je ...
 • Spínaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí spínaného zdroje s plynulou regulací výstupního napětí a proudu. Pro snížení hmotnosti a rozměrů zdroje jsem se rozhodl realizovat zdroj jako spínaný. Zdroj je pro dosažení lepších ...
 • Univerzální napájecí zdroj s mikrokontrolérem 

  Jorda, Ivo
  Cílem této diplomové práce je návrh nastavitelného zdroje se symetrickým výstupem ±25 V, a dále pevného spínaného zdroje o výstupním napětí 5 V. Maximilní zatížitelnost zdoje je 3 A. Na začátku práce je jednoduše popsán ...