Now showing items 1-20 of 30

 • Agilní modelováni při vývoji software 

  Ruprecht, Marek
  Diplomová práce je věnována procesu vývoje softwarových produktů. A to od jejich počátečního návrhu, přes vlastní realizaci až po předání finálního produktu zákazníkovi. Uvádí čtenáře do problematiky softwarového inženýrství ...
 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření implementačního modelu agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji. Analyzuje tyto dva přístupy ve vývojovém týmu v mezinárodní společnosti a představuje návrh řešení jejich ...
 • Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů 

  Tošner, Jiří
  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a ...
 • Aplikace agilních metod ve firmě 

  Sedlařík, Peter
  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...
 • Aplikace pro vizualizaci senzorických dat v operačním systému Android 

  Sedláček, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření aplikace pro operační systém Android, jenž má za úkol stáhnout z webového cloudu Xively uložená senzorická data. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část. První kapitola se zaměřuje ...
 • Implementace nápravy projektového řízení ve firmě Proof & Reason, s.r.o. s využitím metodik řízení projektů 

  Širáň, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých fází projektového managementu a jejich implementací do nástrojů pro projektový management. Výsledné návrhy jsou založeny na teoretických východiscích a analýze konkrétního ...
 • Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí 

  Kabeláč, Jaromír
  Předložená disertační práce se zabývá řešením nosníkových a rámových konstrukcí s uvážením materiálové nelinearity. Použitou výpočtovou metodou je metoda konečných prvků. Cílem práce bylo odvodit a otestovat konečně prvkový ...
 • Modelem řízený vývoj Android aplikací 

  Bělehrádek, Stanislav
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro tvorbu Android aplikací, který je založený na modelem řízeném vývoji software (Model Driven Software Development). Nejprve je popsán obecně vývoj softwaru, ...
 • Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum 

  Osterová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace na zautomatizování procesu fakturace 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick, s.r.o. Na základe analýzy a požiadaviek spoločnosti následne vytvorím vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia softwarovú ...
 • Návrh informačního systému 

  Fabik, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá metodami projektového řízení, jejich zhodnocením a návrhem vlastního řešení v prostředí menších vývojových týmů s častou prací na dálku. Porovnáván je zejména rozdíl mezi klasickým prediktivním a ...
 • Návrh správy verzí databázového procesu 

  Živnůstka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací správy verzí databázového procesu týmu vyvíjejícího software aplikace. Hlavním úkolem je nastavit nástroje a procesy, které týmu pomůžou spravovat jednotlivé verze změn ...
 • Návrh webové aplikace pro řízení projektů 

  Glajc, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro řízení softwarových projektů ve firmě Lokola s.r.o. Nejprve je analyzován aktuálně používaný software pro řízení projektů. Poté jsou zjištěny a analyzovány požadavky ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve ...
 • Obchodní model pro IT společnost 

  Rybníček, Drahomír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh obchodního modelu pro IT společnost působící v oblasti vývoje a prodeje informačních systémů a souvisejících služeb. Pro nově vznikající obchodní model je kladen důraz především ...
 • Optimalizace strojového učení pro predikci KPI 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto práce je optimalizácia strojového učenia pre predikciu KPI metrík pre jednu organizáciu. Organizácia predpovedá oneskorenie termínov ukončenia poslednej fázy projektov v procese vývoja pomocou strojového učenia. ...
 • Průzkum vlastnictví kódu ve velké organizaci 

  Šimonek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnictvím kódu v softwarových organizacích a tvorbou nástroje, který usnadňuje spolupráci v projektu automatickou identifikací vlastníků. Při zkoumání problému práce vychází z Extrémního ...
 • Refaktoring při vývoji software 

  Dilík, Ján
  Táto práca sa zaoberá problematikou využitia refaktoringu, pri vývoji objektovo orientovaných aplikácií. Osvetluje problematiku refaktoringu a jeho vlastnosti ovplyvnujúce vývoj softwarového projektu. Pred samotným ...
 • Software pro řešení inverzních úloh přenosu tepla 

  Musil, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro simulaci přenosu tepla se zaměřením na využití inverzní úlohy. Je zde popsána základní teorie inverzních úloh a přenosu tepla, na kterou navazuje odvození numerické ...