Now showing items 1-20 of 73

 • Amalgam electrode-based electrochemical detector for on-site direct determination of cadmium(II) and lead(II) from soils 

  Nejdl, Lukáš; Kynický, Jindřich; Brtnický, Martin; Vaculovičová, Markéta; Adam, Vojtěch (MDPI, 2017-08-01)
  Toxic metal contamination of the environment is a global issue. In this paper, we present a low-cost and rapid production of amalgam electrodes used for determination of Cd(II) and Pb(II) in environmental samples (soils ...
 • Analysis of interaction of the soil temperature field and structures at the level of the basement of the building 

  Kacálek, Petr; Petříček, Tomáš (EDP Sciences, 2018-01-22)
  The article describes an analysis of the effect of soil type on temperature field distribution at the level of family house basement. Regarding engineering calculations (heat loss calculation, designing and evaluating ...
 • Aplikace FTIR a NIR pro analýzu půd 

  Mešková, Michala
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metod infračervené spektrometrie pro analýzu půdních vzorků. Cílem této práce bylo srovnání a analýza půd pomocí metod ATR (Attenuated Total Reflectance) a DRIFTS (Diffuse ...
 • Aplikace tepelného čerpadla 

  Michal, Petr
  Cílem práce je návrh vytápění dvojpodlažního objektu s tepelným čerpadlem, typ země-voda s geotermálním vrtem. Tepelné čerpadlo je zdrojem tepla pro desková otopná tělesa a ohřev teplé vody.
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Chování superabsorpčních polymerů v modelových půdách 

  Männlová, Adriana
  Předložená bakalářské práce se zabývá studiem superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto preparáty plnit funkci závlahovou tak, že díky svým unikátním vlastnostem do sebe dokáží ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Detekce vsakování vody do zemin injektovaných jíly metodou EIS 

  Marek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem infiltrace vody do vzorků zeminy variantně injektované různými druhy jílů. Matrici zeminy reprezentoval homogenní písek, vzorky jílů dodala společnost LB Minerals, s.r.o. Analýza zeminy s ...
 • Distribuce organochlorových pesticidů do životního prostředí 

  Plačková, Lucie
  Diplomová práce byla zaměřena na stanovení perzistentních organických polutantů; konkrétně byly zjišťovány polychlorované bifenyly (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 a 180) a organochlorové pesticidy. Celkem byla hodnocena ...
 • Forenzní analýza půdy metodami FTIR a NIR s multivariační analýzou 

  Nawrath, Pavel
  Diplomová práce se zabývá forenzní multivariační analýzou půdy v lokalitách Ostrava a Třinec. Celkem bylo odebráno 52 vzorků v oblastech hutních společností. U vzorků byly stanoveny koncentrace chromu, manganu, mědi, niklu, ...
 • ge137989 

  Kamenskich, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a analyzování mého rodného kraje a jeho nejbližšího okolí. Současně navazuje na sérii mých předchozích prací, které se tímto tématem zabývají. Hlavním cílem je posouvat mé ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery 

  Roček, Richard
  Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace ...
 • Infiltrace - elementární hydrologický proces 

  Salač, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením infiltrace vody do půdy v zájmové lokalitě obce Šakvice. Měření probíhaly ve dnech 13.5.2009 a 10.9.2009 na půdě zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Pro měření se použily ...
 • Interakce hormonů a léčiv s půdní organickou hmotou 

  Krajňáková, Soňa
  Táto práca sa zameriava na problematiku interakcie hormónov a liečiv s pôdnou organickou hmotou. Popísané sú najčastejšie sa vyskytujúce liečivá a hormóny spolu s ich vlastnosťami,správaním a možnými faktormi ovplyvňujúcimi ...
 • Izolace a charakterizace půdních gelů 

  Kundera, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na gelotvorné složky obsažené v půdě, a to konkrétně na jejich izolaci a další charakterizaci pomocí elektronového mikroskopu a dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, elementární a ...
 • Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku 

  Šmídová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá osudem hydrofobních organických polutantů (hydrophobic organic compounds, HOCs) v půdách. V teoretické části shrnuje současné poznatky o biodostupnosti, faktorech ovlivňujících biodostupnost ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Korelace termoanalytických dat s primárními charakteristikami humifikovaných substrátů 

  Kislinger, Jiří
  Tato dizertační práce je napsána jako termoanalytická studie humifikovaných substrátů, tj. huminových látek a půdních vzorků, získaných z několika různých zdrojů tak, aby byl pokryt co nejširší rozsah primárních charakteristik. ...
 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...