Now showing items 1-10 of 10

 • Chování diklofenaku v půdních systémech 

  Šmerdová, Kateřina
  V dnešní době je velké množství léčiv nedostatečně odstraněno v čistírnách odpadních vod (ČOV), a tak se dostávají do vodních toků a následně do půdy. V životním prostředí nejsou tyto látky přirozené, a proto zde mohou ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Korelace termoanalytických dat s primárními charakteristikami humifikovaných substrátů 

  Kislinger, Jiří
  Tato dizertační práce je napsána jako termoanalytická studie humifikovaných substrátů, tj. huminových látek a půdních vzorků, získaných z několika různých zdrojů tak, aby byl pokryt co nejširší rozsah primárních charakteristik. ...
 • Stabilita půdní organické hmoty a huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá změnou stability půdní organické hmoty vlivem extrakce v různých činidlech. Pro posouzení stability byly použity dvě půdy odlišného typu a z nich izolované huminové kyseliny. Na extrakci byla ...
 • Vliv mikroplastů biodegradabilních polymerů na vlastnosti půdní organické hmoty 

  Denková, Pavla
  Problematika kontaminace životního prostředí mikroplasty se dotýká všech jeho složek. V současné době je zřetelný trend využívat místo syntetických polymerů tzv. biodegradabilní polymery, u kterých se očekává, že se v ...
 • Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty 

  Miklasová, Marta
  Nanočástice představují potenciální riziko pro životní prostředí, mezi jehož složky patří i půda. V minulosti byly publikovány práce, které potvrdily negativní efekty nanočástic na půdní biotu, avšak studie zabývající se ...
 • Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě 

  Starostová, Anna
  Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny Země). Navíc představují ...
 • Vybrané hydrofyzikální parametry jako indikátory kvality půdy 

  Schneiderová, Šárka
  Svrchní vrstva zemědělské půdy je vždy důležitá pro správný růst rostlin, vzniká v ní kořenový systém, který odtud čerpá vodu a nacházejí se zde nezbytné živiny ve formě humusu. Kvalitu svrchní vrstvy můžeme posoudit pomocí ...
 • Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy 

  Křivánková, Zuzana
  Předložená diplomová práce si klade za cíl rozšířit využití termogravimetrie pro analýzu obsahu organického C a celkového N v půdách. Přednosti termogravimetrie oproti konvenčním analytickým metodám tkví především v její ...
 • Vztah mezi termo-oxidační stabilitou půdy a indikátory půdní kvality 

  Svatoň, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití termogravimetrie jako rychlé a nenáročné metody při analýze půdních vlastností a kvality. Většina z dnes používaných metod pro analýzu některých půdních vlastností je, na rozdíl ...