Now showing items 1-19 of 21

 • Design pouliční svítilny s nezávislým napájením. 

  Hampl, Petr
  Oblast problémů, ze kterých konkrétní téma projektu vychází, zahrnuje současnou globální transformaci zdrojů energie a jejich dodávek se zvláštní pozorností na obnovitelné zdroje energie. Důraz je kladen zejména na hodnoty ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu ...
 • Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh 

  Albrecht, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce ...
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Mobilní autonomní fotovoltaický systém 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Diplomová práce pojednává o fotovoltaických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a nabízí také vyhlídky do ...
 • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

  Střípek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
 • Návrh systému řízení a diagnostiky ohřevu vody s využitím solární energie 

  Kužel, Kristián
  Tato práce se zabývá problematikou ohřevu TUV. Zaměřuje se na solární ohřev vody, věnuje se jednotlivým druhům solárních panelů a shrnuje dosavadní poznatky o solárním ohřevu vody. Na konkrétním příkladu ukazuje praktické ...
 • Optimalizace kombinovaného systému ohřevu TUV 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci kombinovanému systému ohřevu TUV z energetického hlediska. Úvodní část se zabývá obecnou problematikou termických solárních systémů s autonomním napájením z fotovoltaických panelů a ...
 • Porovnání potencionální produkce elektrické energie fotovoltaických zdrojů u obcí do 3 000 obyvatel 

  Plaček, Martin
  Cílem této práce je poskytnout informace o střešních solárních elektrárnách a jejich využití pro obce s méně než 3000 obyvateli. Dále obsahuje stručný přehled vybraných fotovoltaických tašek a panelů a jejich parametry. ...
 • Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů 

  Bajer, Tomáš
  Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace ...
 • Projekt připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy 

  Blažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií fotovoltaické elektrárny a ekonomickým zhodnocením použitého technologického zařízení. V první části je popsána technologie pro vyvedení výkonu z fotovoltaického zdroje – ...
 • Simulace I-U charakteristik fotovoltaických modulů 

  Jiřík, Jan
  Tato práce se zabývá slunečním zářením, které je jedním z možných zdrojů obnovitelné energie. Hlavnímy body práce je seznámit se s problematikou fotovoltaiky. Sestrojení poloautomatizovaného měřícího pracoviště díky němuž ...
 • Solární kolektory 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce pojednává o způsobu využití solární energie. Zaměřuje se na různé konstrukční řešení kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, pro vytápění, možnosti zapojení a vhodnost použití s ohledem na podnebí. V první části ...
 • Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V 

  Klčo, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem a konstrukcí střídače napětí z 12 V stejnoměrného napětí na 230 V/50 Hz střídavého napětí pro napájení spotřebičů do maximálního výkonu 250 W. Jako řídící obvod byl použit IO TL494CN. Součástí ...
 • Teplovodní otopné soustavy pro nízkoenergetické domy. 

  Vrána, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi vytápění nízkoenergetických domů. V první kapitole je obecné rozdělení a popis vlastností těchto domů. V následujících jsou prezentovány základní principy metod jednotlivých systémů vytápění ...
 • Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice 

  Smékalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních ...
 • Web rozhraní malé sluneční elektrárny 

  Škvařil, Radek
  Práce se zabývá problematikou využití solární energie ve fotovoltaických systémech, konkrétně produktovým portfoliem firmy Fronius. Práce je zaměřena na implementaci webového rozhraní pro modulární systém solárních ...
 • Zálohový napájecí zdroj UPS se solárním panelem 

  Kreysa, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací záložního napájecího zdroje UPS se solárním panelem. Celý systém bude sloužit pro napájení měřící radarové stanice, bez možnosti získání další elektrické energie z ...