Now showing items 1-20 of 23

 • Alternativní zdroje energie pro RD 

  Buráň, Petr
  V této bakalářská práci se budeme zabývat alternativními zdroji energie pro rodinný dům. Práci jsme rozdělili do dvou hlavních částí. První část je rešerše, ve které si postupně představíme různé zdroje energie a popíšeme ...
 • Analýza tepelné spotřeby objektu 

  Houzar, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
 • Aplikace obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině 

  Štefková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich aplikací pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině. Projekt rodinného domu je řešen ve dvou variantách, které jsou podrobně popsány v části B. Varianty ...
 • Aplikace obnovitelných zdrojů energie v občanských stavbách 

  Sedlák, Tomáš
  Cílem této Diplomové práce je návrh solárních kolektorů. Práce se skládá ze tří částí. První část popisuje technické řešení solárních kolektorů a solárních soustav. Druhá část obsahuje návrh velikosti kolektorové plochy ...
 • Aplikace počítače v rybářské lodi 

  Březina, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplexního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně ...
 • Hydraulika solárních systémů 

  Podjuklová, Lucie
  Projekt řeší v teoretické části hydrauliku solárních systémů a její komponenty, které jsou dále použity při návrhu solárního systému na bytovém domě. Solární systém je navržen pro přípravu teplé vody ve dvou variantách ...
 • Kombinované využití sluneční energie 

  Zeman, Miroslav
  Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis ...
 • Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce 

  Riabov, Mikhail
  Cílem bakalářské práce na téma “Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce “ je seznámit se s principy činnosti solárních systémů. Zaměříme se na sledovací natáčicí systém podle polohy slunce. V teoretické ...
 • Návrh otopného systému pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Kytýrová, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro nízkoenergetický dům. Je koncipována jako nízkoteplotní, s využitím kombinace otopných těles a podlahového vytápění. Návrh je doplněn výpočtem tepelných ztrát objektu, ...
 • Návrh solárního ohřevu vody a solárního přitápění v rodinném domě 

  Čukat, Stanislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout solární systém pro přitápění a ohřev teplé vody v rodinném domě, dle výkresové dokumentace. Součástí tohoto návrhu bude výpočet tepelné ztráty rodinného domu a výpočet spotřeby tepla pro ...
 • Návrh solárního systému pro ohřev teplé vody v rodinném domě 

  Reiskup, Matěj
  Práce se zabývá solárním ohřevem teplé vody v rodinném domě. Úvodní kapitoly se věnují klasickým způsobům ohřevu teplé vody a solární energii. Navazující část práce se zabývá solárním ohřevem a jeho výhodami a nevýhodami ...
 • Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Bartlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých ...
 • Podnikatelský záměr založení penzionu 

  Prokopová, Jana
  Cílem této práce je setavení podnikatelského záměru pro založení horského penzionu, který bude nabízet kvalitní ubytování a přitom bude šetrný k životnímu prostředí tím, že bude získávat energii potřebnou ke svému provozu ...
 • Regulátor pro nabíjení olověných akumulátorů z fotovoltaického panelu 

  Korenčiak, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulátoru pro použití v solárním systému s větším počtem olověných akumulátorů. Takový regulátor umožňuje nezávislé připojení a řízení nabíjení většího počtu akumulátorů ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Fikejsl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
 • Teplovodní otopné soustavy pro nízkoenergetické domy. 

  Vrána, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi vytápění nízkoenergetických domů. V první kapitole je obecné rozdělení a popis vlastností těchto domů. V následujících jsou prezentovány základní principy metod jednotlivých systémů vytápění ...
 • Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky 

  Umýsa, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá popisem teplovodních otopných soustav s využitím solárních prvků. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce jsou popsány druhy teplovodních otopných soustav a jejich ...
 • Víceparametrový regulátor oběhového čerpadla 

  Pazour, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem regulace a regulátoru pro oběhové čerpadlo v solárním systému ohřevu užitkové vody. Je zde popsán základní princip a rozvržení regulačního okruhu topného systému. V první části se práce ...
 • Vytápění budovy s využitím energie z obnovitelných zdrojů 

  Švanda, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a příprava teplé vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Objektem je rodinný dům. Teoretická část se zabývá solárními systémy, solárními kolektory a jejich funkcí. Ve ...
 • Vytápění historického objektu alternativními palivy 

  Lampa, Jan
  Úvod teoretické části se zabývá problematikou paliv. Jsou zde uvedeny základní typy paliv, jejich vlastnosti a výhřevnosti. V další části je uveden přehled typů kotlů podle paliva. Je zde rozebrán proces spalování v ...