Now showing items 1-20 of 21

 • Ekologické dopady vytápění 

  Vypušťáková, Veronika
  Tématem této bakalářské práce jsou ekologické dopady vytápění. První část obsahuje informace o vybraných škodlivinách, které nepříznivě působí na životní prostředí a zdraví člověka. Druhá část je věnována porovnání ...
 • Environmentální a ekonomické aspekty při vytápění 

  Ondruch, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá veškerými možnými metodami vytápění, které můžeme při vytápění rodinného domu využít. V práci je kladen důraz především na metody nové, progresivnější a šetrné k životnímu prostředí. V poslední ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Šmejkal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním tuhých paliv v kotlích pro vytápění rodinných domů. V první kapitole jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv z hlediska jejich složení, vlastností, způsobů využití k energetickým ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Bednář, František
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv, jejich rozdělení, vlastnosti, možnosti úprav a ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Měření prachových částic (TZL) 

  Hynková, Blanka
  Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma kotle malých výkonů na tuhá paliva. Dále se zabývá měřením prachových částic, je zde popsán postup při odebírání TZL, který je pak ověřen na zkušebně a doplněn výpočty.
 • Měření vlastností tuhých paliv 

  Blabla, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření energetických vlastností tuhých paliv. Teoretická část pojednává o základním rozdělení tuhých paliv se zaměřením na biomasu a následné rozebrání jednotlivých metod měření ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Lyčka, Aleš
  Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešních způsobech vytápění rodinných domů s důrazem na moderní technologie. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na modelovém domě.
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Hrubanová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je provést shrnutí základních poznatků o různých systémech vytápění rodinných domů. Práce je zaměřena na moderní způsoby, které mají v dnešní době velký potenciál. V závěru práce je provedeno srovnání ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Bašovský, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • Ověření emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Skoupý, Jan
  Tato práce se zabývá ověřením emisní třídy kotlů na tuhá paliva. V počátku práce je popsáno rozdělení kotlů z hlediska principu spalovacího procesu. Druhá část rozděluje a popisuje tuhá paliva, určená ke spalování v těchto ...
 • Parní kotel na biomasu 

  Szabó, Gergely
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se parním kotlem na biomasu. Hlavním cílem práce je popis stavby, funkce jednotlivých částí a regulace kotle. První část práce je věnována kotlům obecně, představuje ...
 • Posouzení kotlů na domovní vytápění 

  Budai, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením kotlů na domovní vytápění. V první kapitole jsou popsány technologie kotlů pro vytápění rodinného domu podle použitého paliva. Druhá kapitola se zabývá porovnáním legislativních ...
 • Spalování tuhých paliv v nevhodných typech kotlů 

  Ondrůj, Jakub
  Cílem této práce je zpracovat rešerši spalování různých tuhých paliv a experimentálně ověřit environmentální dopady spalování vybraných tuhých paliv v kotlech, jež jsou pro ně nevhodné. První část práce je zaměřena na ...
 • Vliv vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí 

  Kantor, Tomáš
  Tato práce se zabývá vlivem vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí. Teoretická část je tvořena rešeršní studií zabývající se pojmem biomasa v kontextu tuhých paliv a spalováním biomasy. V experimentální části jsou v ...
 • Vliv změny paliva na účinnost kotle 

  Hazucha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením tuhých paliv a sepsáním jejich nejdůležitějších vlastností, rozdělením kotlů na tuhá paliva do výkonu 200 kW a legislativními nároky na tyto kotle. Další část práce se zabývá vlivem ...
 • Vytápění objektu se vzduchotechnikou 

  Toboláková, Andrea
  Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného hotelu s wellness zónou. Objekt se nachází na pláži Vranovské nádrže. Teoretická část je zaměřena na vytápění tuhými palivy, a to zejména ...