Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Čechová, Eva
  Diplomová práce analyzuje ekonomickou situaci podniku pomocí metod finanční a ekonomické analýzy, identifikuje problémové oblasti a v závěru navrhuje opatření k dosažení cíleného zlepšení stavu podniku.
 • Hodnocení finanční situace FEI Company a návrhy na její zlepšení 

  Úlehlová, Iva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci FEI Company v letech 2003 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy okolí podniku. Obsahuje návrhy na zlepšení stávajícího stavu s přihlédnutím k oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Konstandinovský, Paris
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Frolek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prokopová, Barbora
  Bakalářská práce je věnována finančnímu hodnocení firmy Top Advert, s.r.o. za období 2010 - 2015. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vávrová, Martina
  Tato diplomová práce zachycuje, popisuje a analyzuje finanční situaci FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006-2009 za pomoci vybraných metod finanční analýzy, analýzy firmy a analýzy okolí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Uher, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění stavu a vývoje firmy Liolios Christos – Rychlostav. Za pomoci různých analýz popisuje prostředí, ve kterém působí, a odhaluje nedostatky, které významně ovlivňují firemní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žmolíková, Lenka
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace společnost Zálesí a.s. V první části jsou obsaženy stručné informace o vývoji a současném stavu společnosti. Následující oddíl popisuje nezbytné teoretické znalosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu firmy D-klima s.r.o. u které zjišťuje v určitém časovém intervalu její vývoj, finanční situaci, její možnosti a návrhy na zlepšení. Popisuje prostředí, ve kterém firma působí. Pomocí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlů, Monika
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Správa obecních lesů Nová Cerekev spol. s r.o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Seidenglanzová, Monika
  Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Vrátná, Magdaléna
  Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Bubeníčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti AGROTEC a.s. Hodnocení je prováděno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zabývá se nalezením slabých stránek a jejich příčin.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní posouzení finanční situace společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2004 – 2008. V teoretické části práce je popsána problematika finanční analýzy a v praktické části je ...