Now showing items 1-20 of 21

 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staňková, Svatava
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Smile, s. r. o. za období 2005 – 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se o určení silných a slabých stránek, provedení finanční analýzy společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Franková, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti Refrasil, s.r.o. v letech 2008-2012 a na podání návrhů na její zefektivnění finančního řízení v následujících letech. V první části bakalářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bušová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti O.K. BAG s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holomková, Lenka
  Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na celkové hodnocení finanční situace firmy Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Červenka, Ondřej
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Lukrom, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu byly použity podniková data z období 2006 – 2008. Diplomová práce předkládá návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bačíková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na zjištění finančního zdraví vybrané společnosti v letech 2005 – 2009. V diplomové práci jsou aplikovány metody marketingové situační analýzy a metody finanční analýzy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnidáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti HM, s.r.o. v letech 2005–2009 a následným vypracováním návrhů na její zlepšení. V teoretické části práce jsou popsány použité metody finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Křížová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím softwaru Visual Basic 

  Mandíková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací konkrétního podniku za léta 2007-2009. Finanční situace je hodnocena metodami finanční analýzy v prostředí Visual Basic for Applications. V tomto prostředí autorka práce vytvořila ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Burdová, Mária
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti EURO-Šarm spol. s r.o. v letech 2008 - 2012 za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsaženy základní informace o společnosti, druhá část ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Jelen, Radek
  Předmětem bakalářské práce „Měření a zhodnocení výkonnosti podniku“ je finanční analýza společnosti Bučovice Tools a.s. v letech 2010 až 2014. První část vymezuje teoretické poznatky a specifikuje pojmy souhrnných ukazatelů ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Střechová, Iveta
  Cílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení - Ammann Czech Republic, a. s. 

  Procházka, Jakub
  Hodnocení finanční situace podniku Ammann Czech Republic a. s. v této bakalářské práci je založeno na finanční analýze vycházející z účetních dat za roky 2010 - 2012 poskytnutých firmou (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Konvalina, Ivo
  Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy akciové společnosti Agrovýkup a návrh na zlepšení finančního zdraví. V teoretické kapitole jsou vymezeny pojmy zvoleného metodického postupu pro zhodnocení finanční situace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pech, Jan
  Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace státního podniku DIAMO za léta 2008–2012. Teoretická část popisuje metody a ukazatele finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Skřivánková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením a zhodnocením finanční situace podniku ABC v letech 2008 – 2010. Práce se dělí do dvou částí, kde v první teoretické části je definován profil a charakteristika podniku a ...