Now showing items 1-6 of 6

 • Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem 

  Poul, Josef
  Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce ...
 • Mikrokogenerační jednotka na biomasu na bázi lopatkového stroje 

  Horák, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým návrhem mikrokogenerační jednotky s horkovzdušnou turbínou využívající energii ze spalování biomasy. V první části jsou vytvořeny modelové příklady spotřeby energií typického rodinného a bytového ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vítek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přídavného spalinového výměníku pro využití zbytkové energie spalin. Součástí práce je shrnutí poznatků o výměnících tepla, jejich principu, provozu a údržbě. V další části práce je ...
 • ORC oběh pro využití tepla KJ 

  Vítek, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je rozbor a modelování Organického Rankinova Cyklu (ORC). Organický Rankinův Cyklus se používá pro zpětné získávání tepla z nízko potenciálních zdrojů tepla. Jejich pracovní kapalina je chladivo ...
 • Spalinový výměník trigenerační jednotky se spalovacím motorem 

  Hadraba, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením technického a částečně i ekonomického návrhu spalinového výměníku kogenerační jednotky pro aplikaci absorpčního chlazení, kdy jsou uvažovány typy výměníků spaliny/voda a spaliny/pára. ...
 • Zefektivnění výroby spalinového výměníku 

  Sigmund, Ota
  Obsahem bakalářské práce je technické a ekonomické zhodnocení nové efektivnější výroby spalinového výměníku kogenerační jednotky, kde byl nahrazen stávající způsob výroby novými moderními technologiemi výroby v oblasti ...