Now showing items 1-20 of 20

 • Emise ze spalování biomasy 

  Vaněk, Michal
  Práce se věnuje škodlivým látkám vznikajícím při spalování biomasy a možnostem omezování emisí těchto látek u kotlů pro domovní vytápění. Nejdříve je krátce představena biomasa jako palivo spolu se souhrnem důležitých ...
 • Energetická bilance bioteplárny 

  Žmolík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zapojení bioteplárny kombinující kogenerační jednotku a Rankin-Clausiúv cyklus. V kogenerační jednotce je spalován bioplyn, palivo zaváděné do kotle je dřevěná štěpka. Pomocí upravené kogenerační ...
 • Environmentální aspekty provozu kotlů na biomasu 

  Slavíček, Martin
  Hlavní náplní této práce je seznámení se s oblastí využití biomasy pro energetické účely. Úvod práce je zaměřen na obnovitelné zdroje energie a jejich využití a na využití biomasy jako paliva, rozdělení a charakteristiku ...
 • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

  Macalík, Radek
  Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...
 • Jednotka pro energetické využití kontaminováné biomasy 

  Votava, Jakub
  Cílem práce je vytvoření předběžných návrhových výpočtů pro určení rozměrů, hmotnosti a tlakové ztráty jednotlivých uzlů čištění spalin kontaminované biomasy. První část práce je věnována definici biomasy jako paliva, ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Uhmann, Petr
  Predložená práce se zabývá zpusoby spolecné výroby tepla a elektriny se zamerením na proces termického zpracování biomasy. Specifikuje použitelné typy kogeneracních zarízení a jejich možnosti aplikace v jednotkách pro ...
 • Kotle na biomasu 

  Netopilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu a biomasou samotnou jako obnovitelným zdrojem energie. První část nás seznamuje nás s obnovitelnými zdroji energie, zabývá se samotnou biomasou a dále výrobou paliva z ...
 • Kotle na biomasu 

  Jelen, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. První část je věnována samotné biomase, jejímu rozdělení, vlastnostem a potenciálu. Druhá část popisuje proces spalování, dělení a konstrukci kotlů na biomasu. Poslední ...
 • Kotle na biomasu 

  Nahodil, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy pro vytápění rodinných a bytových domů. První část je věnována samotné biomase. Jsou zde zmíněny možnosti energetického využití, úprava a transformace biomasy do podoby vhodné ...
 • Kotle na biomasu středních výkonů české a zahraniční výroby 

  Habán, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zaměřit se na biomasu, jako na jednu ze složek obnovitelných zdrojů energie, určenou k výrobě tepelné energie spalováním. Úvod práce mapuje současný stav využití biomasy v České republice. ...
 • Kotle na biomasu velkých výkonů 

  Chmelíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu velkých výkonů. Práce je rozdělena do několika částí. V první části práce je charakterizována biomasa, popsány její vlastnosti a možná úprava. V druhé části je stručně popsán ...
 • Pokročilé výpočtové metody spalování tuhých paliv 

  Strouhal, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvořit na základě dostupných teoretických poznatků model termické přeměny tuhého paliva. Toho je dosaženo za pomoci standartních nástrojů obsažených v softwaru ANSYS Fluent v kombinaci s uživatelsky ...
 • Stanovení organických sloučenin v dehtu po spalování a zplyňování biomasy 

  Hájek, Radek
  Spalování a zplyňování biomasy patří mezi základní technologické postupy pro její energetické využití. Vedlejším produktem těchto procesů je vznik dehtu, který představuje složitou směs látek a působí negativně jak na ...
 • Teplotní pole v tuhém palivu 

  Ptáček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá teplotním polem v tuhém palivu v průběhu spalovacího procesu. Nejdříve byla provedena rešeršní analýza dostupných literárních pramenů za účelem získání informací o složení dřeva, vlastnostech ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...
 • Výkonové parametry systému pro energetické využití biomasy 

  Koláček, Richard
  Cílem diplomové práce je popsat problematiku sběru experimentálních dat na jednotce spalující různé druhy biomasy (dendromasy i fytomasy) o nominálním výkonu 1MW s ohledem na stanovení termické účinnosti kotle, která vychází ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahálka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...
 • Zmapování informačních zdrojů o spalování biomasy 

  Komárek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním informačních zdrojů o spalování biomasy. Cílem teto práce je uvést základní informační zdroje, ze kterých získáme cenné poznatky pro další zpracování a výzkum v tomto oboru ...
 • Zvýšení výkonu mikroturbíny pracující v nepřímém oběhu 

  Polák, Luboš
  Turbogenerátorová jednotka TGU 100B, vyráběná v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., pracuje v nepřímém Braytnově oběhu. Cílem této práce je návrh na zvýšení výkonové hladiny technologického celku, ve kterém je tato ...