Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR 

  Bednář, František
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Umýsa, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Lípa, Viktor
  Bc. Viktor Lípa Kotel na spalování výpalků z lihovarů Diplomová práce, Ústav energetiky, 2008 Diplomová práce se zabývá projekčním návrhem kotle, včetně dimenzování teplosměnných ploch a konstrukčním návrhem komory ...
 • Navrhněte parní kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Vaculík, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky dle zadaných parametrů. Jedná se o kotel o výkonu 12 t/h s výstupními parametry přehřáté páry 3,3 MPa o teplotě 400 °C ...
 • Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) 

  Dvořák, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu parního roštového kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-dřevo) o výkonu 60t/h, parametry výstupní páry p=7MPa, t=490. Práce je rozdělena do několika kapitol. Ze začátku ...
 • Návrh mlýnského okruhu kotle PK 4S v Teplárně Košice 

  Kubínek, Martin
  Cílem této práce je návrh mlýnského okruhu a spalovací komory kotle PK 4S v Teplárně Košice při přechodu na nové palivo. Důraz je kladen na eliminaci vzniku NOx. Výpočet je založen na požadovaných parametrech kotle a ...
 • Návrh nízkoemisní spalovací komory 

  Trnka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoemisní spalovací komory, která spaluje zemní plyn. Spalovací komora je typu CAN se šesti spalovacími komorami, které jsou souproudé se směšovačem. Jako stabilizátor je použit vířič. ...
 • Návrh spalovací turbíny pro osobní automobil 

  Šíblová, Kamila
  Tato diplomová práce pojednává o spalovací turbině, jejím návrhu, zpracování a využití. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do tří částí. První část je zaměřena na teoreticky získané poznatky z oboru spalovacích ...
 • Návrh spalovací turbíny pro teplárenský provoz 

  Lang, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spalovací turbíny pro teplárenský provoz. Zahrnuje volbu vhodného typu spalovací turbíny a její termodynamický výpočet. Práce se skládá ze čtyř částí. První část se věnuje rozboru ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku s pískem 92,5t/h 

  Špiláček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle spalujícího dřevní štěpku. Dřevní štěpka patří mezi biomasu a kotel by tak měl být šetrný k životnímu prostředí. Základem práce je výpočet velikosti a množství teplosměrných ...
 • Parní kotel na spalování dřeva 40t/h 

  Mach, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy – čistého dřeva dle zadaných parametrů. Pro zadané parametry byly stanoveny stecheometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. Postupně se navrhuje ...
 • Parní kotel na spalování kontaminovaného dřeva 

  Mazal, Lubomir
  Hrozba vyčerpání zásob fosilních paliv je hnací silou diverzifikovat zdroje energie nejen v České republice potažmo v Evropské unii, ale i celém světě. Jedním z těchto možných zdrojů jsou právě biomasové kotle. Díky vládní ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 40t/h 

  Fejfuša, Martin
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Plynový kotel na spalování vysokopecního a koksárenského plynu o výkonu 220 t/h 

  Flodr, Jan
  Pro zadané parametry páry a napájecí vody je vytvořen tepelný a rozměrový návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu se stabilizací 10 % zemním plynem, který respektuje požadavek na vysokou účinnost.
 • Projekt náhrady plynového zdroje biomasou 

  Lochman, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem teplovodního kotle na biomasu, který by měl být použit k vytápění administrativních budov zemědělského podniku. Prvkový rozbor paliva byl určen podle doporučené literatury. ...
 • Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h 

  Strnad, Ondřej
  Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...
 • Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx 

  Šafránek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. ...
 • Spalovací turbíny 

  Bukáček, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši na téma plynové turbíny a jejich porovnání se spalovacími pístovými motory. Práce pojednává o pracovních cyklech plynových turbín i spalovacích pístových motorů a jejich ...
 • Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod 

  Ďurdina, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů dvou tlakových vířivých trysek pro spalovací komoru malého turbínového motoru na zkušebním stavu za studena pomocí metod Particle Image Velocimetry (PIV) a fázové ...