Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Databáze spaloven odpadů v Evropě 

  Šaldová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je zpracování popisu moderní technologické linky spalovny TKO. Popsání jednotlivých objektů linky a jejich princip při termickém spalování. Popisovanými procesy na technologické lince budou: ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

  Chýlek, Martin
  Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...
 • Kartáčová parní turbina 

  Rosypal, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá provozem kartáčové parní turbíny instalované v malé biomasové spalovně v areálu firmy Dřevopar v Lošticích. Úvod práce je zaměřen na představení technologie kotelny. Následující části jsou zaměřeny ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Potenciál termického využití odpadu v ČR 

  Studený, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se ...
 • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...
 • Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích 

  Šomplák, Radovan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením strategického investování do výstavby zařízení pro energetické využití odpadů s možností napojení na síť CZT (centrální zásobování teplem). Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení ...
 • Využití odpadního tepla kompresorů do soustavy centrálního zásobování teplem pomocí absorpčního tepelného čerpadla 

  Aranguren Campos, Fabian Alexis
  S růstem spotřeby energie a optimalizací průmyslových procesů na celém světě byly zkoumány nové zdroje energie. Odpadní teplo je potenciálním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla. Uvedené teplo může být znovu použito v ...
 • Výroba elektřiny z odpadního tepla 

  Švábenský, Pavel
  Tato práce je zaměřena na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Práce se především zabývá Organickým Rankinovým cyklem (dále ORC), je zde shrnuta základní teorie ORC a pro srovnání je uveden i Rankin-Clausiův cyklus. Další ...