Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza a srovnání spekter u různých modelů klavírů 

  Peloušek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavíru. V úvodu pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na konstrukci a zvukovou barvu a podrobně rozebírá vliv jednotlivých částí nástroje na ...
 • Analýza časově proměnného spektra klavírů 

  Smělý, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavírů. Počátek práce pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na zvukovou barvu a konstrukci a podrobně rozebírá jednotlivé jeho části a ...
 • Analýza elektroencefalografických signálů 

  Gajdoš, Martin
  Elektroencefalografie je citlivá diagnostická metoda pro zjišťování elektrických potenciálů produkovaných mozkem. V této práci jsou popsány vlastnosti EEG signálu, proces, kterým signál projde od jeho změření, přes zpracování ...
 • Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů 

  Zezulová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá ...
 • Analýza spektra a směrovosti lesního rohu s různými nátrubky i různě pružnými rezonátory 

  Holba, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o lesním rohu a nátrubcích pro tento nástroj. Stručně popisuje lesní roh, jeho strukturu, výrobní materiály, historii a vývoj a možnosti popisu zvukové barvy. Dále je v práci vysvětleno ...
 • Analýza spektra a směrovosti xylofonu, vibrafonu a zvonkohry 

  Hoffman, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spektra a směrovou charakteristikou idiofonních nástrojů, xylofonu, vibrafonu a zvonkohry. Při analýze spektra jsou rozebrány různé detaily, které by mohly mít vliv na spektrum daného ...
 • Analýza spektra houslí 

  Hanzálek, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku analýzy zvukového spektra a směrových charakteristik u houslí. Začátek práce pojednává o vývoji houslí, obecně o barvě zvuku a směrových charakteristikách. Teoretická část se také ...
 • Analýza vlivu mechanického momentu asynchronního stroje na sycení magnetického obvodu 

  Skalka, Miroslav
  Hlavním cílem disertační práce je analýza vlivu mechanického momentu na sycení magnetického obvodu asynchronního stroje, klasifikace oblastí přesycení a možnosti redukce jejich vlivů na vlastnosti stroje. Daná problematika ...
 • Automatická klasifikace výslovnosti hlásky R 

  Hrušovský, Enrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou hlásky R. Dáva si za cieľ vytvoriť program pre detekciu logopedickej vady výslovnosti hlásky ,,R” u detí. V práci sú spracované témy ako tvorba reči, logopédia, ...
 • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

  Adamec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Čidlo vibrací 

  Matěj, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací převodovky motoru radarové antény. V práci jsou přiblíženy principy funkce senzorů vibrací, přehled různých typů snímačů a jejich vhodnost pro ...
 • Detekce živosti prstu pomocí osvětlení různé vlnové délky 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat oblast biometrie a zaměřit se na způsoby detekce živosti. Následně navrhnout detekci živosti pro existující optický senzor využívající LED diod s různou vlnovou délkou.
 • Detektor dětského pláče s digitálním signálovým procesorem 

  Sobotková, Šárka
  Diplomová práce pojednává o dětském pláči. Zpracování literární rešerše v oblasti zabývající se dětským pláčem a zpracováním zvukových signálů. Na základě získaných informací navrhnutí algoritmu pro detekci dětského pláče, ...
 • Digitální zpracování signálu pomocí programovatelných hradlových polí 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu, realizaci a testování zařízení, které provádí spektrální analýzu gama záření na základě vyhodnocování pulzů ze scintilačního detektoru. Ty jsou po zesílení zdigitalizovány a jejich další ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na tvorbu dvou modelů výškové konstrukce, prutový a deskostěnový. Na těchto modelech je provedena dynamická analýza. Vybraným programem je software RFEM a vymodelovanou výškovou konstrukcí mrakodrap Hearst ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Havlíková, Ivana
  Účelem mé diplomové práce je řešení ocelové haly s betonovými sloupy, která je zatížena zemětřesením. K této simulaci byl použit program RFEM. Pro výpočet byla použita spektrální a časová analýza, a to na modelech konstrukcí ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Janošková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením seismického zatížení na dvou různých modelech, vazníkové hale a vícepodlažní budově. Pro výpočet byla použita metoda pomocí spekter odezvy (spektrální analýza) a metoda pomocí příčných sil ...
 • Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí 

  Hrušková, Jana
  Diplomová práce „Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí“, se zabývá odvětvím biomedicínského inženýrství, jehož úkolem je echokardiografické vyšetření a zpracování ultrazvukového obrazu. ...
 • Fluorescenční třípásmový reader 

  Škrabalová, Denisa
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice testování a návrhu laboratorního optického přístroje nazývaného třípásmový fluorescenční reader, jenž je určený pro fluorofory Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 a Alexa Fluor ...