Now showing items 1-20 of 28

 • Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) rostliny Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny, její vlastnosti, výskyt a ...
 • Adsorpce mikrobiálních buněk na modelové biologické povrchy 

  Mikušová, Janka
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie modelového sorpčného povrchu vhodného pre štúdium adsorpcie bakteriálneho kmeňa Lactobacillus rhamnosus ako reprezentatívneho probiotického bakeriálneho kmeňa. Vytvorenie sorpčného ...
 • Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Hynek, David; Krejčová, Ludmila; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kynický, Jindřich; Vrba, Radimír; Kizek, René (MDPI, 2011-11-08)
  Cadmium, as a hazardous pollutant commonly present in the living environment, represents an important risk to human health due to its undesirable effects (oxidative stress, changes in activities of many enzymes, interactions ...
 • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

  Černá, Klára
  Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
 • Chromogenní reakce uranu 

  Konečná, Markéta
  přehledné uspořádání činidel pro barevné reakce uranu
 • Effect of Ampicillin, Streptomycin, Penicillin and Tetracycline on Metal Resistant and Non-Resistant Staphylococcus aureus 

  Hegerová, Dagmar; Dostálová, Simona; Blažková, Iva; Michálek, Petr; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Sklenář, Matěj; Nejdl, Lukáš; Kudr, Jiří; Gumulec, Jaromír; Tmejová, Kateřina; Konečná, Marie; Vaculovičová, Markéta; Hynek, David; Masařík, Michal; Kynický, Jindřich; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI AG, POSTFACH, 2014-03-19)
  There is an arising and concerning issue in the field of bacterial resistance, which is confirmed by the number of deaths associated with drug-resistant bacterial infections. The aim of this study was to compare the effects ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

  Charuza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
 • Měření celkových alkaloidů v tabáku. 

  Pipková, Renata
  Cílem této diplomové práce je stanovení obsahu celkových alkaloidů v různých druzích tabáku. K měření obsahu celkových alkaloidů jsou použity druhy tabáku používané k přípravě tabákových směsí a následně k výrobě cigaret. ...
 • Monitoring obsahu fosforu a dusíku v odpadních vodách 

  Herka, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výskytu fosforu a dusíku v odpadních vodách a na metody jejich stanovení. V teoretické části diplomové práce jsou popsány metody stanovení dusíku a fosforu v odpadních vodách, ...
 • A Novel Insight into the Cardiotoxicity of Antineoplastic Drug Doxorubicin 

  Heger, Zbyněk; Cernei, Natalia Vladimirovna; Kudr, Jiří; Gumulec, Jaromír; Blažková, Iva; Zítka, Ondřej; Eckschlager, Tomáš; Stiborová, Marie; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-11-01)
  Doxorubicin is a commonly used antineoplastic agent in the treatment of many types of cancer. Little is known about the interactions of doxorubicin with cardiac biomolecules. Serious cardiotoxicity including dilated ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové ...
 • Sledování stresových markerů u rostlin vystavených působení těžkých kovů 

  Rucký, Jakub
  V našem experimentu jsme se zabývali vlivem Cd2+ na explantátovou kulturu slunečnice roční kultivaru Aloha. Explantátová kultura byla vystavena koncentracích 0, 5, 10, 50, 100 a 500µM po dobu 7 dnů a byly u ní sledovány ...
 • Spektrofotometrické stanovení chlorofylu 

  Rábová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických ...
 • Stanovení fenolu a chlorfenolů ve vodách s použitím spektrofotometrie UV/VIS a HPLC po předchozím zkoncetrováním na pevné sorbenty 

  Kostrhounová, Romana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2003)
 • Stanovení tenzidů v odpadních vodách 

  Švec, Pavel
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí; této vlastnosti je využíváno k odstraňování nečistot. Práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, do nichž se tyto látky ...