Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Mydlář, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou ...
 • Aplikace nanotechnologií pro detekci biomolekul 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá použitím kovových nanostruktur k detekci biomolekul. Byl vytvořen postup pro stabilizaci roztoků zlatých nanočástic pro lepší použitelnost v biologických vzorcích a biochemických procesech, kde mohou ...
 • Aprotické gelové elektrolyty s tetraalkylamonnými solemi 

  Michalec, Juraj
  Podstatou tejto diplomovej práce je zhrnúť poznatky o aprotických gélových elektrolytoch.V diplomovej práci sú vysvetlené metódy pre meranie elektrochemických vlastností aprotických gélových elektrolytov. V teoretickej ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Changes In Properties Of Perovskite Solar Cells During Their Lifetime 

  Dvořák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the problematics of perovskite solar cells, which can be the next generation of photovoltaic solar cells. The objectives of this research are to analyse changes in perovskite solar cells. For measurements ...
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Dálkově řízená laserová spektroskopie (LIBS) 

  Novotný, Jan
  Disertační práce popisuje vývoj zařízení pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) v~modifikaci pro mobilní dálkovou analýzu rLIBS na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulty ...
 • Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách 

  Konečná, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými ...
 • Epoxy Resin with Aaluminium Oxide Nanofiller and its Dielectric Properties 

  Lontrasová, Aneta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Topic of this paper is dielectric properties of epoxy resins, containing nanoparticles of Al2O3. Dielectric spectroscopy was used during epoxy nanocomposite diagnostics. These new materials are candidates for use in ...
 • Femtosekundové lasery a jejich aplikace 

  Oškera, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá teoretickou částí definicí laseru, jeho vlastnostmi a použitím v praxi. Práce popisuje základní princip laserového paprsku, s ním související jednotlivé typy laserů a porovnání s běžným zdrojem ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Laboratory Equipment for Noise Spectroscopy 

  Segiňák, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This thesis deal about the field of noise spectroscopy and spectroscopic measurement techniques in a wide range of frequencies. There was designed and constructed measuring workplace for noise spectroscopy with a description ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá souhrnem jednotlivých analytických metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu, především ve vodných roztocích. U vybraných metod byla na školním pracovišti porovnávána jejich funkčnost. ...
 • Měření vlastností vody optovláknovými snímači 

  Vybíral, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, zejména na optovláknové přístroje pracující na principu hašení fluorescence. Byl sepsán přehled optovláknových sond. Byl navržen měřicí ...
 • Návrh a konstrukce fantomů pro MR zobrazování 

  Daňová, Ľudmila
  Práca sa zaoberá návrhom realizácie statického fantómu pre zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie. Rieši vznik samotného obrazu získaného pomocou magnetickej rezonancie a fyzikálne princípy tejto techniky. ...
 • Návrh kompaktního spektrometru s transmisní mřížkou a posuvným spektrálním rozsahem 

  Malina, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh kompaktního spektrometru s transmisní mřížkou a posuvným spektrálním rozsahem pro metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Práce v teoretické části obsahuje základní popis ...
 • Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii 

  Segiňák, Ján
  Práca obsahuje literárnu rešerš z oblasti šumu, spektroskopie a spektroskopických meracích metód v rámci širokého pásma frekvencií. Bola navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie vzoriek materiálov šumovou ...
 • NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

  Křepelka, Pavel
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii ...
 • Návrh spektrometru s opticky detekovanou magnetickou rezonancí 

  Schneider, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením nového spektrometru opticky detekované magnetické rezonance (ODMR) modifikací stávajícího spektrometru magnetického kruhového dichroismu (MCD) přivedením mikrovlnného ozařování. ...