Now showing items 1-20 of 28

 • Automatické rozpoznávání emočních stavů člověka na základě analýzy řečového projevu 

  Pfeifer, Leon
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou ...
 • CAR2 - Czech Database of Car Speech 

  Pollak, P.; Vopicka, J.; Hanzl, V.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  This paper presents new Czech language two-channel (stereo) speech database recorded in car environment. The created database was designed for experiments with speech enhancement for communication purposes and for the study ...
 • Databáze emoční řeči 

  Hlavica, Michal
  V této bakalářské práci je rozebrána teorie emocí, to jak emoce vznikají a jak jsou fyziologicky vyjádřeny lidským tělem. Jak se tyto fyziologické projevy a emoce vůbec promítají do lidské řeči. Dále je popsán proces tvorby ...
 • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

  Pfeifer, Václav
  Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...
 • Fast Keyword Spotting in Telephone Speech 

  Nouza, J.; Silovsky, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  In the paper, we present a system designed for detecting keywords in telephone speech. We focus not only on achieving high accuracy but also on very short processing time. The keyword spotting system can run in three modes: ...
 • Hlasové kodéry pro nízké přenosové rychlosti 

  Leitner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou kodérů a vokodérů používaných ve zpracování řečového signálu. Cílem práce je vytvořit ucelenený přehled koderů a vokodérů včetně popisu jejich vlastností, v druhé části pak simulace ...
 • Identification Of Patients At The Risk Of Lewy Body Diseases Based On Acoustic Analysis Of Speech 

  FernándezMartínez, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Lewy body diseases (LBDs) is a group of neurodegenerative diseases that consists of Parkinson’s disease and dementia with Lewy bodies, that are generally very crucial to be diagnosed in their prodromal state. In the frame ...
 • Identification of Spectral Components Significance 

  Dulesov, Egor (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The purpose of this work is to compare the chosen methods of spectrum estimate and ways of identification of spectral components for realization to detect the stress in voice signal. Based on learning the special literature ...
 • Identifikace hudby, řeči, křiku, zpěvu v audio (video) záznamu 

  Danko, Michal
  Tato práce navazuje na trend posledních desetiletí ve využívaní neuronových sítí za účelem odhalení řeči v zašuměných datech. Text začíná základními poznatky o probíraných tématech, jako jsou audio příznaky, strojové učení ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Kepák, Petr
  Základním problémem řeči je úplné oddělení přirozeného šumu, který vzniká při správné artikulaci znělých a neznělých souhlásek od šumu a rušení okolního prostředí. Cílem diplomové práce je najít efektivní metodu, které by ...
 • Identifikace významných spektrálních složek ve stresovém řečovém signálu 

  Dulesov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s problematikou analýzy a identifikace významných spektrálních složek hlasového signálu. Na základě studia odborné literatury provést výběr vhodných metod odhadu spektra. Dále ...
 • Integrace hlasových technologií na mobilní platformy 

  Černičko, Sergij
  Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Popsat současný stav výzkumu a vývoje řečových technologií. Navrhnout a implementovat serverový rozpoznávač řeči, který využívá BSAPI. ...
 • Jednoduchý diktovací systém 

  Hromádko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou jednoduchého diktovacího systému. Vysvětluje metody používané pro rozpoznávání řeči a popisuje existující systémy. Návrh systému je zaměřen především na tvorbu gra fického ...
 • Konverze hlasu 

  Schwarz, Ivan
  Práce je věnována tvorbě systému pro konverzi hlasu. Metodám, jež hlas jednoho člověka upraví tak, aby ho bylo možné zaměnit za hlas člověka jiného. V první části je popsán harmonický a šumový model (HNM), který se stará ...
 • LPC kódování řeči 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní práce "LPC kódování řeči" je studie problematiky této metody parametrického zdrojového kódování, vysvětlení matematických postupů, které se při ní užívají (lineární predikce, autokorelace, Levinson-Durbinův algoritmus, ...
 • Moderní kódování řečového signálu pomocí přeparametrizovaných modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní teoretické části této práce je studie přeparametrizovaných modelů. To jsou takové modely signálů, ve kterých je pro jejich parametrizaci stanoveno více proměnných, než je potřeba a následně se hledá tzv. řídké řešení ...
 • Multimediální podpora předmětu BSIS 

  Pasečný, Jan
  Tato práce si dává za cíl vytvořit ucelenou podobu studijních materiálů, doplněných o názorné příklady, pro předmět Signály a soustavy. Úvodní část diplomové práce obsahuje charakteristiku vybraných skupin signálů: zvukové, ...
 • Návrh systému komunikace ve firmě 

  Černá, Tereza
  Diplomová práce analyzuje moderní způsob komunikace v řízení firmy. Vytyčeným cílem je zjistit zásadní nedostatky této problematiky a nastínit případná řešení, která by vedla k posílení slabých stránek – interní komunikace. ...
 • Odhad emocí řečníka z mluvené řeči 

  Popková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti rozpoznávání emocí z řeči a okrajově i z dalších modalit (video a fyziologické záznamy). Popisuje topologii systémů, které byly pro tento výzkum postaveny. Dále popisuje ...
 • Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia 

  Nezval, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým rozborem vzniku řeči, představuje možnosti využití řečových technologií a vysvětluje současný přístup k fonetickému přepisu řečových nahrávek. Jsou v ní popsány metriky hodnocení kvality ...