Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizovaný systém měření přenosu dvojbranů 

  Nuhlíček, Karel
  Tato práce popisuje principy vysokofrekvenčních spektrálních analyzátorů a generátorů, seznamuje s technickou specifikací konkrétních měřicích přístrojů a dále se zabývá návrhem počítačem řízeného měřicího systému využívajícího ...
 • Spektrální analyzátor s využitím obvodu ASIC 

  Eliáš, Josef
  Následující práce se zabývá návrhem spektrálního analyzátoru pracujícího na principu rychlé Fourierovy transformace. Pro sběr dat slouží sigma-delta převodník realizovaný na Ústavu mikroelektroniky jako ASIC. Algoritmus ...
 • Stereofonní ekvalizér se spektrálním analyzátorem 

  Náhlík, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh desetipásmového analogového stereofonního ekvalizéru řešeného pomocí aktivních pásmových propustí 2. řádu. Simulovaný výsledný signál není při nulovém zesílení zvlněn o více než 2 ...
 • THD analyzátor 

  Ha, Tuan
  Tato práce se zabývá návrhem THD analyzátoru pro audio kmitočty. Na úvod jsou popsány metody výpočtu THD a způsob realizace THD analyzátoru. Pro návrh THD analyzátoru je zvolena vhodná platforma schopná zpracovávat audio ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...
 • Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken 

  Panascí, Marco
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Cílem práce je navrhnout a realizovat soubor měření, které tyto vlivy analyzují. Teoretická část se zabývá ...
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

  Kolařík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vědního oboru EMC. Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení oboru a popis jednotlivých částí. Dále obsahuje podrobný popis jednotlivých měřících přístrojů a vybavení ...