Now showing items 1-20 of 22

 • Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) rostliny Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny, její vlastnosti, výskyt a ...
 • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

  Černá, Klára
  Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Měření celkových alkaloidů v tabáku. 

  Pipková, Renata
  Cílem této diplomové práce je stanovení obsahu celkových alkaloidů v různých druzích tabáku. K měření obsahu celkových alkaloidů jsou použity druhy tabáku používané k přípravě tabákových směsí a následně k výrobě cigaret. ...
 • Monitoring obsahu fosforu a dusíku v odpadních vodách 

  Herka, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výskytu fosforu a dusíku v odpadních vodách a na metody jejich stanovení. V teoretické části diplomové práce jsou popsány metody stanovení dusíku a fosforu v odpadních vodách, ...
 • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

  Šacl, Vojtěch
  Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové ...
 • Sledování stresových markerů u rostlin vystavených působení těžkých kovů 

  Rucký, Jakub
  V našem experimentu jsme se zabývali vlivem Cd2+ na explantátovou kulturu slunečnice roční kultivaru Aloha. Explantátová kultura byla vystavena koncentracích 0, 5, 10, 50, 100 a 500µM po dobu 7 dnů a byly u ní sledovány ...
 • Spektrofotometrické stanovení chlorofylu 

  Rábová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických ...
 • Stanovení fenolu a chlorfenolů ve vodách s použitím spektrofotometrie UV/VIS a HPLC po předchozím zkoncetrováním na pevné sorbenty 

  Kostrhounová, Romana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2003)
 • Stanovení tenzidů v odpadních vodách 

  Švec, Pavel
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí; této vlastnosti je využíváno k odstraňování nečistot. Práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, do nichž se tyto látky ...
 • Stanovení vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů 

  Pelikánová, Blanka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů. Teoretická část je věnována charakteristice rybízu, biologicky aktivním látkám v jeho plodech a také využití ...
 • Studium předúpravy a následné hydrolýzy vybraných lignocelulózových materiálů 

  Kovářová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá studiem chemické a enzymatické hydrolýzy dřevního materiálu. Cílem práce byl výběr vhodné metody předúpravy lignocelulózového materiálu, odpadních pilin. Teoretická část práce je zaměřena na ...
 • Studium rozkladu ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání rozkladu ozónu, ke kterému dochází při styku s pevnými povrchy. Cílem je zjistit, který materiál rozkládá ozón nejméně, a tím pádem je nejvhodnější k výrobě potrubí pro ...
 • Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi dextranu 

  Vyroubal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních vlastností hydrogelových systému na bázi dextranu. Cílem práce je prozkoumat jejich schopnost absorbovat a uvolňovat navázanou látku. Jako sonda pro zkoumání transportních ...
 • Využití oxidu yttria pro vytváření antireflexních vrstev solárních článků 

  Dostál, Vladimír
  Tato práce se zabývá depozicí ytrium oxidových vrstev na křemíkový substrát (P- typ) metodou magnetronového i reaktivního magnetronového naprašování. V práci jsou popsány provedené experiment a jejich výsledky, dále se ...