Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Mydlář, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou ...
 • Aplikace nanotechnologií pro detekci biomolekul 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá použitím kovových nanostruktur k detekci biomolekul. Byl vytvořen postup pro stabilizaci roztoků zlatých nanočástic pro lepší použitelnost v biologických vzorcích a biochemických procesech, kde mohou ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Dálkově řízená laserová spektroskopie (LIBS) 

  Novotný, Jan
  Disertační práce popisuje vývoj zařízení pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) v~modifikaci pro mobilní dálkovou analýzu rLIBS na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulty ...
 • Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách 

  Konečná, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými ...
 • Femtosekundové lasery a jejich aplikace 

  Oškera, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá teoretickou částí definicí laseru, jeho vlastnostmi a použitím v praxi. Práce popisuje základní princip laserového paprsku, s ním související jednotlivé typy laserů a porovnání s běžným zdrojem ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá souhrnem jednotlivých analytických metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu, především ve vodných roztocích. U vybraných metod byla na školním pracovišti porovnávána jejich funkčnost. ...
 • Měření vlastností vody optovláknovými snímači 

  Vybíral, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, zejména na optovláknové přístroje pracující na principu hašení fluorescence. Byl sepsán přehled optovláknových sond. Byl navržen měřicí ...
 • Návrh kompaktního spektrometru s transmisní mřížkou a posuvným spektrálním rozsahem 

  Malina, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh kompaktního spektrometru s transmisní mřížkou a posuvným spektrálním rozsahem pro metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Práce v teoretické části obsahuje základní popis ...
 • Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii 

  Segiňák, Ján
  Práca obsahuje literárnu rešerš z oblasti šumu, spektroskopie a spektroskopických meracích metód v rámci širokého pásma frekvencií. Bola navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie vzoriek materiálov šumovou ...
 • NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

  Křepelka, Pavel
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii ...
 • Návrh spektrometru s opticky detekovanou magnetickou rezonancí 

  Schneider, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením nového spektrometru opticky detekované magnetické rezonance (ODMR) modifikací stávajícího spektrometru magnetického kruhového dichroismu (MCD) přivedením mikrovlnného ozařování. ...
 • Neinvazivní měření glukózy v krvi 

  Vítová, Hana
  Cílem této práce je prozkoumání metod neinvazivního měření glukózy spojené s návrhem neinvazivního měřicího přístroje pro stanovení koncentrace glukózy v krvi. Úvodní kapitoly práce se zabývají různými metodami měření ...
 • Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti 

  Kulič, Martin
  Plazmonické nanostruktury mají dnes již mnohaletou historii aplikace v senzorických a spektroskopických metodách. V této práci je nejprve představena historie, aplikace a parametry nanostruktur ve spektroskopii. Poté je ...
 • Optimalizace pokusného NQR spektrometru 

  Segiňák, Ján
  Práca pojednáva o NQR spektroskopii, ktorá patrí medzi moderné nedeštruktívne meracie a diagnostické metódy pre charakteristiku rôznych materiálov. Využíva kvadrupólový moment - vlastnosť atómových jadier niektorých izotopov. ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Prostorové uspořádání molekul proteinů 

  Novotný, Jan
  Cílem této práce bylo seznámit se s prostorovým uspořádáním molekul proteinů, s jejich získáváním, způsoby zápisu a veličinami sloužícími k jejich popisu. Predikce proteinových struktur je velice důležitá pro zjištění ...
 • Příprava a charakterizace hybridních materiálů na grafenové bázi 

  Hrubý, Jakub
  Grafen v kombinaci s komplexy kovů by mohl poskytnout nové přísutpy v hybridních materiálech založených na grafenové bázi a v oblasti molekulárního magnetismu. Obě témata jsou velmi diskutovaná jako taková, nicméně, výzkumu ...